عمل جویدن یا گاز گرفتن مکرر مخاط باکال (گونه ها) که میتواند به دلیل مال اکلوژن ، عادات دهانی یا عدم هماهنگی و تطابق در سیکل جویدن باشد. این عمل میتواند منجر به ایجاد تروما شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Mosby’s Dental Dictionary, 2nd edition. © 2008 Elsevier, Inc.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر