در اکثر آنالیز های سفالومتری از یک یا تعداد بیشتری از خطوط سفالومتریک استفاده می شود.

این خطوط از اتصال دو لندمارک، رسم مماس بر حدود خارجی یک لندمارک و یا رسم عمود از یک لندمارک بر یک خط دیگر ایجاد می شوند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: 1.Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006 2.Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Yen P. Identification of landmarks in cephalometric radiographs. Angle Orthod 1960;30:35-41
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر