یک قطعه ی کروی یا بیضی ،گسسته و کوچک کلسیفیه شده متصل به سمان سطح ریشه

منبع: Chiego Jr. DJ (14 April 2014). Essentials of Oral Histology and Embryology: A Clinical Approach. Elsevier Health Sciences. p. 133. ISBN 978-0-323-29100-2. Bath-Balogh M; Fehrenbach MJ (10 December 2010). Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy. Elsevier Health Sciences. p. 174. ISBN 978-1-4377-2934-4.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر