Repositional Flap

یک فلپ جراحی ایجاد شده از بافت لثه است که برای حفظ و یا ایجاد یک ناحیه  کافی از نظر عملکردی از لثه چسبنده، به صورت اپیکالی جا به جا می شود. در روش جراحی لثه چسبنده و آزاد موجود  با به کارگیری یک برش مورب معکوس جدا می شوند و به سمت آپیکال جا…

Regeneration, Guided Tissue

Guided Tissue Regeneration (GTR) برای پیشگیری از مهاجرت اپیتلیالی در طول دیواره سمانی پاکت و حفظ ثبات لخته استفاده می شود. این روش بر اساس این فرض که لیگامان پریودنتال و سلول های پری وسکولار پتانسیل رژنراسیون دستگاه اتصال دهنده به دندان را دارند، استوار است.GTR  شامل قرار دادن یک سد از انواع مختلف غشا…

Prostaglandins(PG”s)

یک گروه از Autacoid های قوی هستند که تولید طیف گسترده ای از پاسخ های بدن مانند تغییر نفوذپذیری مویرگی، تغییر تون عضله صاف و تغییر تجمع پلاکتی و عملکرد غدد درون ریز و برون ریز را برعهده دارند. آنها همچنین در روند درد  و التهاب نقش دارند.