Reverse Cure of Spee

انحنای آناتومیک چینش اکلوزالی دندان ها است که شروع آن از نوک کانین فک پایین است و پس از عبور از کاسپ باکال پرمولر و مولر ، در ادامه به بوردر قدامی راموس می رسد. این قوس توسط فون اسپی تشریح شد. این منحنی از سطح اکلوزال قوس ها در بعد عمودی ایجاد شده توسط…

Brass Separator

قبل از ظهور جداکننده(Separator)  الاستومری و فنر جداکننده نیکل تیتانیوم، سیم جداکننده برنجی روش انتخابی برای جداسازی دندان ها بود. امروزه، سیم برنجی  برای حفظ فضایی که توسط نوع دیگری از جداکننده ایجادشده است، استفاده می‌شود. جدا کننده  برنجی یک نوع طولی دارد که از ناحیه زیر تماس پروگزیمال عبور می کند و با پلایر…

Undercut

۱٫بخشی از یک دندان است که بین حداکثر کانتور و لثه قرار دارد و از حداکثر برجستگی کمتر بر جسته است. ۲٫کانتوری از یک مقطع ریج باقیمانده از قوس دندانی است که از قرار دادن دنچر و یا پروتز دیگر جلوگیری می کند. ۳٫بخشی از یک حفره آماده شده است که ایجاد یک قفل مکانیکی…

Sealing

اعمال پوشش غیر متخلخل به (یک سطح)، به طوری که آن را غیر قابل نفوذ کند. به طور مثال Subgingival Marginal Seal به قرار دادن لبه ی روکش پایین تر از لبه ی لثه، و Supragingival Marginal   Seal  به قرار دادن لبه روکش بالای ستیغ لثه می گویند. Seal کردن توبول های عاجی برای جلوگیری…