Anterior Crossbite

زمانی که سطح لبیال ثنایاهای شیری یا دائمی فک بالا در خلف سطح لینگوال ثنایاهای فک پایین جفت شوند کراس بایت قدامی ایجاد می شود. گاهی اوقات کراس بایت قدامی همراه شیفت فانکشنال طی بستن دهان از رابطه مرکزی (CR) به اکلوژن مرکزی (CO) رخ می دهد. کراس بایت قدامی همراه با اوربایت متوسط تا…