Van der Linden Retainer

F.P.G.M. Van der Linden این ریتینر را طرّاحی نمود. آرک لبیال از نوع مثلّثی و با سیم استیل با قطر ۰٫۷ میلی متر. ریتنشن اصلی از طریق یک C-Clasp از سطح دیستال مولر دوّم تامین می شود. آکریل در ناحیه لینگوال کانین و پرمولر ها ریلیف می شود تا امکان تنظیم خفیف آنها در طی…