E Arch

E Arch توسط Edward Angle ارائه شد. در این روش یک سیم سنگین در سمت لبیال دندان ها قرار داده می شود و دندان ها به وسیله سیم لیگاچور به آن بسته می شوند و در واقع با اکسپند کردن قوس دندانی منجر به رفع بی نظمی ها می شود.

Downs Cephalometric Analysis

این آنالیز در سال ۱۹۸۴ توسط W.B.Downs پایه گذاری شد. این آنالیز از جمله آنالیز های ابعادی است که زوایای مختلف را به صورت منفرد در نظر می گیرد و آنها را با اعداد میانگین مقایسه می کند و شامل دو بخش ارزیابی الگوی اسکلتی و الگوی دندانی می باشد. گروه شاهد این مطالعه شامل…

Bone Plate

صفحه ای فلزی است که جهت فیکس کردن قطعات استخوان در هنگام عمل جراحی به کار می رود. این صفحات معمولا دارای سوراخ هایی هستند که به وسیله پیچ هایی به استخوان وصل می شوند.