Threshold Force of Tooth Movement

آستانه نیروی لازم برای حرکت دندان حد لازم نیرو برای حرکت دندان هم از نظر زمانی و هم از لحاظ مقدار نیرو بررسی می شود. تجربیات نشان داده اند که زمان لازم اعمال نیرو برای حرکت دندان بین ۴ تا ۸ ساعت است و با افزایش مدت اعمال نیرو دندان بیشتر و موثر تر حرکت…

Teratogen

عواملی هستند که صورت تماس مادر با آن ها در حین بارداری باعث بروز مالفورماسیون های مادرزادی و ابنورمالیتی های تکاملی درجنین  می شوند.

برای مثال تماس طولانی مدت مادر با دیلانتین می تواند باعث شکاف لب و کام در جنین شود.

Tension-type Headache

نوعی سردرد است که سهم بالاتری از سایر انواع سردرد در تشخیص ها دارد. بر خلاف اسم آن، ممکن است تنش در ماهیچه ها وجود نداشته باشد. نوع مزمن آن در زنان شایع تر است. درد دوطرفه در نواحی فرونتال و تمپورال وجود دارد و بیماران حس فشرده شدن طناب دور سر خود را دارند.…

Tartar

انباشته ای سخت از بافت معدنی بر روی دندان و پروتزهای دهانی است که از کلسیم فسفات و کلسیم کربنات و منیزیوم فسفات و … در داخل یک زمینه ی آلی از پلاک، اپی تلیوم جدا شده، موسین، میکروارگانیسم ها و سایر دبری ها تشکیل می شود.

Soft Palate

مرز خلفی فوقانی حفره دهان که یک سوم از کل کام را تشکیل می دهد و حفره دهان را از نازوفارنکس جدا می کند.

سه مرز قدامی، خلفی و طرفی دارد و از ۵ عضله زبان کوچک، Tensor Veli Palatine ،  Levator Tensor Veli Palatine،  Palatoglossus و Palatopharyngeus تشکیل شده است.

Sharpey Fibers

مهمترین قسمت لیگامان پریودونتال فیبرهای Principal  هستند که کلاژنه بوده و در باندل هایی که مسیر موجی دارند سازمان یافته اند .به قسمت انتهایی این فیبرها که وارد سمنتوم و استخوان می شوند و تا درجاتی کلسیفیه می گردند الیاف شارپی می گویند.

Digital Subtraction Radiography

رادیوگرافی دیجیتال تفریقی تغییرات قبل و بعد از یک پروسه مشخص را نشان می دهد. قدرت این نوع رادیوگرافی در حذف آناتومی پیچیده پس زمینه تصویر است که در نتیجه آن جزییات رخداده به طرز چشمگیری واضح تر  دیده می شوند. این کار اطلاعات کافی حجمی، خطی و اندازه ای را برای مقادیر کمّی نشان…