Bruxism splint

استفاده از اسپلینتهای اکلوزالی برای کنترل براکسیسم شبانه مورد حمایت قرار گرفته است. اسپلینتهای  مختلفی برای براکسیسم استفاده می شوند که از دو ماده مختلف ساخته می شوند. این اسپلینتها ظاهر و خصوصیات متفاوتی دارند. استفاده از نوع آکریلی آن مفیدتر به نظر میرسد که در ماگزیلا  پوشش کاملی ایجاد می کنند و تماس دو…

Bite blocks

بایت بلاک های خلفی برای کنترل ارتفاع دنتوآلوئولر خلفی در ماگزیلا برای اینترود کردن مولرهای بالا یا حداقل کاهش رویش آنها بکار می رود. بایت خلفی یک اپلاینس غیرفعال است که اثر ان بسته به نیروی بایت بیمار است. افزایش ارتفاع بایت خلفی نیز اثر مشخصی بر چرخش قدامی مندیبل و افزایش زاویه گونیال دارد…

Interocclusal splint

این اپلاینسها معمولا یک وسیله متحرک از جنس رزین آکریلی سخت و گاهی نرم هستندکه بین دندانهای دو فک قرار میگیرند. این اپلاینسها با تغییر شرایط اکلوزالی، تغییر موقعیت کندیلی، افزایش بعد عمودی، افزایش آگاهی شناختی، اثرplacebo ، افزایش ورودی های محیطی به سیستم عصبی مرکزی و نهایتا اثر بازگشت به میانگین باعث کاهش درد…

Deflective Occlusal Interference

درد عضلانی به عنوان یکی از سمپتوم های شایع مشکلات اکلوزالی، به علت عدم هماهنگی بین اکلوژن و مفاصل تمپورومندیبولار ایجاد می شود. Deflective Occlusal Interferences تماس های اکلوزالی هستند که باعث می شوند مفاصل فک به منظور رسیدن به حداکثر تماس دندانی جا به جا شوند. این تماس ها یکی از منابع مهم درد…

Deviation of Mandible on Opening

به معنی جابجایی طرفی مندیبل نسبت به محور میدساجیتال هنگام باز کردن دهان و بازگشت آن به موقعیت درست در حالت حداکثر باز شدن دهان می باشد. در مقابل این حالت Deflection  مندیبل وجود دارد که جابجایی طرفی مندیبل هنگام باز کردن دهان بدون بازگشت به موقعیت مرکزی در حالت حداکثر باز کردن دهان است.

Deflection (Deflection of mandible on opening)

هرگونه انحراف مندیبل از خط میانی به یکی از طرفین که با باز شدن دهان بیشتر می شود و در حداکثر باز شدگی دهان نیز بر طرف نمی شودDeflection  نامیده می شود. علت آن معمولا محدودیت حرکت در یکی از دو مفصل است. Deflection را باید از Deviation که با ادامه باز شدن دهان برطرف…

Degenerative Joint Disease

آرتریت شامل گروهی از بیماری های مفصلی است که در آنها تخریب استخوان های مفصل رخ می دهد. یکی ازشایع ترین انواع آرتریت در مفصل گیجگاهی فکی، Osteoarthritis  می باشد که به آن Degenerative Joint Disease هم گفته می شود که شامل پروسه تخریبی است که در آن استخوان های سطوح مفصلی کندیل و فوسا…