Progressive Posterior Torque

نوعی از ایجاد torque در آرک وایر است که توسط C.H.Tweed بیان شد و در آن جهت ایجاد Torque در دندانهای عقبی قوس فکی ، یک پلایر در ناحیه بین ثنایای کناری و دیگری در انتهای قوس قرار داده می شود و با حرکت مناسب چرخش که در آرک وایر ایجاد می شود، دندانها از…

Continuous Posterior Torque

نحوه ایجاد torque در سیم که در آن دو پلایر لازم جهت ایجاد خم برگشت ناپذیز در سیم به هم نزدیک هستند. در این حالت torque حاصله از یک دندان خاص به شدت حس می شود. این روش را C.H.Tweedبیان نمود.

درک این مفهوم با مطالعه Progressive Posterior Torque کامل می شود.

Crown Torque

به زاویه ی بین خط مماس بر سطح فاسیال تاج دندان ها با خطی که عمود بر صفحه ی اکلوزال رسم می شود  Crown Torqueمی گویند. چنانچه قسمت جینجیوالی تاج دندان تمایل لینگوالی بیشتری نسبت به قسمت اینسیزالی (اکلوزالی) داشته باشد مقدار مثبتی  از تورک تاج وجود دارد.

Segmented Arch Techniques

هرگاه به جای استفاده از یک آرک وایر پیوسته که از یک مولر  به مولر دیگر امتداد دارد، از آرک وایر های قطعه ای استفاده کند و در آن دندانهای پیشین در حکم یک دندان بزرگ و دندانهای پسین نیز در حکم دو دندان بزرگ ( یک در سمت چپ و دیگری در سمت راست) در نظر…

Maxian Elastic Separator

یکی از انواع separator است که به صورت یک نوار الاستیکی می باشد که در دو سمت آن کمی افزایش ضخامت یافته است. به اندازه مورد نظر بریده می شود و در حین استفاده از لبه های ضخیم شده کشیده می شود تا از این طریق ضخامت بخش میانی کاهش و امکان قرار دادن در…

Kobayashi Hook

یک لیگاچور ساخته شده از سیم استینلس استیل Anneal شده به ضخامت ۱۲ یا ۱۴ هزارم اینچ می باشد. بازوها به شکلی جوش داده شده است که به شکل یک قّلّاب در آمده است و براحتی می تواند دور یک براکت بسته شود. این قلّاب محل اتّصال الاستیک ها می باشد.

Torquing Auxiliary

در مواردي كه دندان‌هاي انسزور بيرون زده در هنگام رتركشن و بستن فضا به طرف لينگوال tip مي‌شوند ممكن است لازم باشد در مرحله finishing ريشه بطرف لينگوال تورك داده شود. در روش Begg چون انسزورها تا حد زيادي در مرحله رتركشن به طرف لينگوال تيپ مي‌شدند به همين دليل در مرحله finishing تورك لينگوالي…

(Band (Orthodontic

در ابتدا تنها راه عملي براي قرار دادن اتچمنت هاي ثابت روي دندان‌ ها قرار دادن آن ها روي بند و سپس سمان كردن بند به دندان ‌ها بود. بند هاي اوليه به صورت گيره مانند (Clamp) بودند كه دور دندان با كمك پيچ سفت مي ‌شدند. بعد از آن بند هاي دست‌ساز از جنس…