Asymmetric Headgear

در مواردي كه مال اكلوژن Class II يك طرفه وجود دارد به طوري كه در يك سمت قوس بالا كراودينگ مشاهده می شود نياز به عقب بردن يكطرفه مولر وجود دارد. به عبارتي اگر اكلوژن باكال غيرقرينه باشد (مثلاً در يك سمت Class I و در سمت ديگر Class II) بدون اينكه ناقرينگي‌هايي در انحرافات…

Asymmetric Expansion

كراس بايت ‌هاي با منشاء دنداني فقط به علت جابجايي دندان‌ها رخ مي‌دهند. آن ها اغلب فقط برخي از دندان ها را در يك منطقه از قوس تحت تأثير قرار مي‌دهند. كراس بايت يكطرفه خلفي اغلب به علت جابجايي دنداني رخ مي‌دهد ولي همچنين ممكن است به علت آسيمتري اسكلتال فک بالا يا پایین باشد.…

Asymmetric Elastic

يكي از مشكلات نسبتاً شايع در مرحله Finishing وجود اختلاف در ميدلاين قوس‌هاي دنداني‌ است كه به همراه يك رابطه مختصر Cl II يا Cl III يكطرفه می باشد. اين حالت ممكن است ناشي از وجود اختلاف ميدلاين در شروع درمان باشد كه در مراحل اوليه كاملاً برطرف نشده، و يا به دليل بسته شدن…

Apical Area

ناحیه ای سه بعدی است که دارای ابعاد باکولینگوالی، مزیودیستالی و جزء عمودی است. در کودکان این ناحیه حاوی بخش های تشکیل شده دندان های شیری و دائمی است. در دوره دندانی شیری این ناحیه در برگیرنده آپکس دندانهای شیری و بخش های تشکیل شده دندان های دائمی است. در دوره دندانی مختلط، ریشه ی…

Apical Base

این اصطلاح ابتدا توسط Axel Lundstrom در سال ۱۹۲۳تعریف شد. وی اتصال استخوان آلوئول و استخوان قاعده فکین در ناحیه آپکس دندان ها را Apical Base نامید. Andrews نیز WALA Ridge را تعریف کرد که بر اساس آن بافت نرم کراتینزه که مستقیما نزدیک Mucogingival Line قرار گرفته و نشان دهنده ناحیه Apical Base است.…

Anthropometry

آنتروپولوژی علمی است که به بررسی رفتار(Treats) اجداد بشری و همچنین تکامل فرهنگ و تاریخ اقوام و نژاد های گوناگون می پردازد. یکی از شاخه های این علم آنتروپومتری است.آنتروپومتری در لغت به معنی اندازه گیری ابعاد بدن انسان تعریف شده است که مشتق از دو واژه یونانی ‘Anthropos’ به معنی انسان و Metron به…

Anterior Open Bite

خصوصیت اکلوزالی است که در آن دندان های قدامی فک بالا و پایین با هم در تماس نبوده و فاقد همپوشانی عمودی اند. اگرچه این نوع مال اکلوژن می تواند به صورت یکطرفه یا دو طرفه در سگمنت باکال رخ دهد، اما اغلب در سگمنت قدامی مشاهده می شود. واژه اپن بایت به طور معمول…

Anterior Crossbite

زمانی که سطح لبیال ثنایاهای شیری یا دائمی فک بالا در خلف سطح لینگوال ثنایاهای فک پایین جفت شوند کراس بایت قدامی ایجاد می شود. گاهی اوقات کراس بایت قدامی همراه شیفت فانکشنال طی بستن دهان از رابطه مرکزی (CR) به اکلوژن مرکزی (CO) رخ می دهد. کراس بایت قدامی همراه با اوربایت متوسط تا…