Banding

به معني بند گذاري بوده كه پروسه‌‌اي است كه طي آن بند بر روي دندان تطابق داده و سمان مي‌شود. مراحل عمل بند گذاري عبارتند از: مرحله اول Separation يا جداسازي: چون تماس ‌هاي بين دنداني محكم قرارگيري صحيح بند در محل خود را مشكل مي‌سازند، مي‌توان توسط وسيله‌اي كه مي‌تواند فنرهاي جداكننده يا الاستومريك…

Band

در ابتدا تنها راه عملي براي قرار دادن اتچمنت هاي ثابت روي دندان‌ ها قرار دادن آن ها روي بند و سپس سمان كردن بند به دندان ‌ها بود. بند هاي اوليه به صورت گيره مانند (Clamp) بودند كه دور دندان با كمك پيچ سفت مي ‌شدند. بعد از آن بند هاي دست‌ساز از جنس…

Band & Loop Appliance

با از دست رفتن زود هنگام دندان شيري احتمال حرکت ساير دندان هاي شيري و دائمي زياد است. بنابراین استفاده از دستگاهي جهت حفظ فضاي دندان از دست رفته تا زمان رويش دندان جايگزين مورد نياز است. Band & Loop يك دستگاه فضا نگه‌دار يكطرفه است كه در طي دوره دنداني مختلط براي حفظ فضاي…

Band & Bar Appliance (Lingual Arch)

تشكيل شده از دو بند بر روي دندان هاي مولر دوم شیری يا مولر اول دائمی و يك سيم يا بار ۳۶ ميل كه به بندها از سمت لينگوال لحيم شده و با سينگلوم دندان هاي ثنایای فک بالا يا پایین تماس مي‌يابد. زماني كه چند دندان خلفي شيري از دست رفته باشند، جهت حفظ…

Atherton’s Patch

Atherton’s Patch كشيدگي سالكوس لثه‌اي است كه يك فرورفتگي (Depression) جنيجيوال در ناحيه فشار به دنداني كه توسط نيروي ارتودنسي حركت داده شده مي‌باشد. در بيماران ارتودنسي كه داراي دندان غايب (Missing) هستند عموماً درمان ايمپلنت جهت جايگزيني دندان‌ هاي غايب مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه قبل از آن بايستي توسط درمان ارتودنسي فضاي مورد…

Asymmetric Headgear

در مواردي كه مال اكلوژن Class II يك طرفه وجود دارد به طوري كه در يك سمت قوس بالا كراودينگ مشاهده می شود نياز به عقب بردن يكطرفه مولر وجود دارد. به عبارتي اگر اكلوژن باكال غيرقرينه باشد (مثلاً در يك سمت Class I و در سمت ديگر Class II) بدون اينكه ناقرينگي‌هايي در انحرافات…

Asymmetric Expansion

كراس بايت ‌هاي با منشاء دنداني فقط به علت جابجايي دندان‌ها رخ مي‌دهند. آن ها اغلب فقط برخي از دندان ها را در يك منطقه از قوس تحت تأثير قرار مي‌دهند. كراس بايت يكطرفه خلفي اغلب به علت جابجايي دنداني رخ مي‌دهد ولي همچنين ممكن است به علت آسيمتري اسكلتال فک بالا يا پایین باشد.…

Asymmetric Elastic

يكي از مشكلات نسبتاً شايع در مرحله Finishing وجود اختلاف در ميدلاين قوس‌هاي دنداني‌ است كه به همراه يك رابطه مختصر Cl II يا Cl III يكطرفه می باشد. اين حالت ممكن است ناشي از وجود اختلاف ميدلاين در شروع درمان باشد كه در مراحل اوليه كاملاً برطرف نشده، و يا به دليل بسته شدن…

Apical Area

ناحیه ای سه بعدی است که دارای ابعاد باکولینگوالی، مزیودیستالی و جزء عمودی است. در کودکان این ناحیه حاوی بخش های تشکیل شده دندان های شیری و دائمی است. در دوره دندانی شیری این ناحیه در برگیرنده آپکس دندانهای شیری و بخش های تشکیل شده دندان های دائمی است. در دوره دندانی مختلط، ریشه ی…

Apical Base

این اصطلاح ابتدا توسط Axel Lundstrom در سال ۱۹۲۳تعریف شد. وی اتصال استخوان آلوئول و استخوان قاعده فکین در ناحیه آپکس دندان ها را Apical Base نامید. Andrews نیز WALA Ridge را تعریف کرد که بر اساس آن بافت نرم کراتینزه که مستقیما نزدیک Mucogingival Line قرار گرفته و نشان دهنده ناحیه Apical Base است.…