Adolescent Growth Spurt

جهش رشدی نوجوانی یا جهش رشدی بلوغ (Pubertal Growth Spurt) افزایش شدید و سریع در نرخ رشد قد و وزن می باشد که به علت افزایش ترشح هورمون رشد در دوره بلوغ اتفاق می افتد. هورمون های مرتبط با بلوغ جنسی نیز در ایجاد جهش رشدی قد و سایر ابعاد اسکلتال نقش دارند. جهش رشدی…

Adenoidectomy

آدنوئیدکتومی روش جراحی برای برداشتن آدنوئید (لوزه سوم) می باشد. عفونت، التهاب و بزرگ شدن لوزه ها منجر به انسداد راه های هوایی فوقانی و در پی آن مشکلات تنفسی، تنفس بد بو، ناهنجاری دندانی فکی و خروپف یا آپنه مزمن حین خواب می شود. لوزه سوم را در صورتی که راه بینی را به…

Adenoid

آدنوئید یا لوزه سوم یکی از بخش‏ های سیستم لنفاوی بدن است که در ناحیه پشت حفره بینی که حلق بینی (Nasopharynx) نامیده می شود قرار گرفته است و از این رو به آن Pharyngeal Tonsil یا Nasopharyngeal Tonsil گفته می شود. به طور نرمال این توده بافت لنفاوی در معاینه معمول قابل رویت نیست…

Adenoid face

این واژه سالها جهت توصیف رابطه بین تنفس دهانی (ناشی از بزرگ بودن لوزه ها) و تکامل مال اکلوژن به کار میرفت. توصیف کلاسیک آن شامل صورتهای باریک، دندانهای بیرون زده و لبهای جدا از هم در حالت رست می باشد.از آنجاییکه ثابت شده است که حتی در حالتی که لبها از هم فاصله دارند…

Acromegaly

سندرم نادری است که در اثر ترشح بیش از حد هورمون رشد(Hypersomatotropism) بعد از بسته شدن صفحات اپیفیزی اتفاق می افتد. در صورتی که افزایش ترشح هورمون رشد قبل از بسته شدن صفحات رشدی اپیفیزی باشد سندرم ژیگانتیسم ایجاد می شود. تقریبا تمام موارد این افزایش ترشح در نتیجه تومور غده هیپوفیز روی می دهند.…

Dacryon

نقطه Dacryon یک نقطه مرجع آناتومیک است که در محل تلاقی سوچورهای فرونتوماگزیلاری، لاکریموماگزیلاری و فرونتولاکریمال برای تعیین فاصله اینتراربیتال قرار دارد.
از اندازه گیری این فاصله برای تشخیص هایپرتلوریسم استفاده می شود.

Cg] Crista Galli]

به کشیدگی عمودی و رادیواپسیته لوزی شکلی که در آنالیز سفالومتری قدامی-خلفی در بین حدود خارجی دو اربیت وجود دارد، کریستاگالی گفته می شود.
کریستاگالی در لترال سفالومتری دقیقا در پشت سینوس فرونتال قرار گرفته است و در سفالومتری قدامی-خلفی در مرکز کرانیوم قرار دارد و پلن مرجع میدساجیتال از آن عبور می کند.

Cephalometric Landmark

نقاط قابل تشخیص بر روی رادیوگرافی سفالومتری که نشان دهنده ساختارهای آناتومیکی معینی از بافت سخت یا بافت نرم (Anatomic Landmark) و یا نشان دهنده ساختارهای قرادادی ناشی از محل تقاطع خطوط (Constructed Landmark) می باشند. این نقاط به عنوان نقاط مرجع برای رسم خطوط و پلن ها و اندازه گیری ها مورد استفاده قرار…