Glabella (G)

از لحاظ آناتومیک یک برجستگی صاف است که در بین قوس های ابرویی قرار گرفته است.
در آنالیز سفالومتری لترال به عنوان برجسته ترین نقطه بر روی کانتور قدامی استخوان فرونتال در پلن میدساجیتال شناخته می شود.

Dacryon

نقطه Dacryon یک نقطه مرجع آناتومیک است که در محل تلاقی سوچورهای فرونتوماگزیلاری، لاکریموماگزیلاری و فرونتولاکریمال برای تعیین فاصله اینتراربیتال قرار دارد.
از اندازه گیری این فاصله برای تشخیص هایپرتلوریسم استفاده می شود.

Crista Galli (Cg)

به کشیدگی عمودی و رادیواپسیته لوزی شکلی که در آنالیز سفالومتری قدامی-خلفی در بین حدود خارجی دو اربیت وجود دارد، کریستاگالی گفته می شود.
کریستاگالی در لترال سفالومتری دقیقا در پشت سینوس فرونتال قرار گرفته است و در سفالومتری قدامی-خلفی در مرکز کرانیوم قرار دارد و پلن مرجع میدساجیتال از آن عبور می کند.

Cephalometric Landmark

نقاط قابل تشخیص بر روی رادیوگرافی سفالومتری که نشان دهنده ساختارهای آناتومیکی معینی از بافت سخت یا بافت نرم (Anatomic Landmark) و یا نشان دهنده ساختارهای قرادادی ناشی از محل تقاطع خطوط (Constructed Landmark) می باشند. این نقاط به عنوان نقاط مرجع برای رسم خطوط و پلن ها و اندازه گیری ها مورد استفاده قرار…

Camper’s Base Plane

خط افقی که از سوراخ گوش به نقطه ای در زیر بینی متصل می شود و به نام خط آلاتراگوس نیز شناخته می شود. این خط توسط Camper معرفی شد. او از این خط در مطالعات آنتروپولوژی خود برای قرار دادن جمجمه ها در فضا به موازات پلن افقی فرضی استفاده می کرد. به این…

C (Cervical Point)

Cervical point یک لندمارک بافت نرم است که در تحتانی ترین نقطه بین ناحیه ساب منتال و گردن در پلن میدساژیتال قرار گرفته است.
برای تعیین آن می توان از تلاقی دو خط مماس بر گردن و ناحیه ساب منتال استفاده کرد.

Burlington Growth Study

مطالعه رشدی Burlington ، مطالعه آینده نگر دنباله داری بود که در سال ۱۹۵۲ توسط Popovich در مرکز رشدی Burlington بر روی ۱۲۵۸ کودک انجام شد. داده ها به صورت سالیانه از سن ۳ سالگی تا ۲۱ سالگی جمع آوری می شدند. این داده ها شامل سابقه ی پزشکی، ارزیابی پریودنتال، ۶ رادیوگرافی سفالومتریک، یک…

Ba (Basion)

انتهایی ترین نقطه کلیووس و تحتانی ترین نقطه در پلن ساجیتال روی لبه ی قدامی فورامن مگنوم می باشد که لبه های جانبی آن کندیل های اکسیپیتال می باشند.
برای تعیین آن می توان از امتداد بوردر تحتانی بخش بازیلار استخوان اکسیپیتال تا حد خلفی آن استفاده کرد.

Auricolo-Orbital Plane

این پلن از اتصال لبه ی فوقانی سوراخ گوش خارجی (Porion) به بوردر تحتانی کاسه چشم (Orbitale) تشکیل شده است. این پلن که به پلن فرانکفورت مشهور است، در کنگره فرانکفورت به عنوان پلن مرجع افقی برای قرار دادن جمجمه ها در فضا در مطالعات و همچنین برای تعیین وضعیت سر در سفالومتری ها معرفی…