Occlusogram

مشبکی است که جهت ارزیابی روابط عرضی و قدامی خلفی به کمک سنجش فاصله دندان ها به کار گرفته می شود. با کمک این ابزار می توان اطلاعات کمَی در مورد قرینگی قوس دندانی نیز بدست آورد. این مشبک بر روی رافه میانی کام و توبروزیته فک بالا جهت ارزیابی قوس دندانی تنظیم می گردد.

Craniomandibular Disorder (CMD)

واژه ای کلی جهت اشاره به علائمی است که اغلب بدون درد هستند و در ارتباط با عضلات جونده و مفصل گیجگاهی فکی می باشند. اتیولوژی این مشکلات چند عاملی است و انواع مال اکلوژن، عادات پارافانکشنال، صدمه به فک پایین یا مفصل، و استرس های روانی را شامل می شود.

Surgical Wafer

اسپلینت اینتر اکلوزال به فرم نعل اسبی و معمولا از اکریل ساخته می شود. موارد کاربرد آن عبارتند از قرارگیری صحیح فکین حین جراحی ارتوگناتیک، برقراری روابط اکلوزال با ثبات، و افزایش ثبات قوس در موارد جراحی سگمنتال. این اسپلینت طی روند مدل سرجری و بر اساس اعمال طرح درمان بر روی کست ها ساخته…

Surgical Prediction Tracing

تریسینگی است که نمایانگر تغییرات اسکلتال، دنتال و بافت نرم مورد انتظار طی جراحی ارتو گناتیک است و به منظور به دست آوردن میزان و محل تغییرات جراحی انجام می شود. اطلاعات حاصله معمولا در  Model Surgeryبرای ساخت اسپلینت جراحی مناسب استفاده می شوند. این روش معمولا روی رادیو گرافی  لترال سفالومتری انجام می گیرد…

Surgical Exposure (of a Tooth)

به نمایان کردن تاج یک دندان نهفته از طریق برگرداندن فلپ مخاطی با یا بدون برداشت استخوان روی تاج Surgical Exposure گفته می شود. متعاقبا بسته به میزان و نوع نهفتگی و زاویه رویش، یا دندان به حال خود رها شده تا بروید و یا با اتصال اتچمنت ارتودنسی و اعمال نیرو به قوس آورده…

Spacing

به وجود فضای بین دندان ها و عدم تماس بین دندانی گفته می شود. این پدیده بیانگر کمتر بودن اندازه دندان های موجود نسبت به فضای موجود در قوس می باشد و از این لحاظ متضاد Crowding تلقی می شود. علل عمده این پدیده شامل میکرودنشیا، غیبت دندانی ، از دست رفتن دندان و ماکروگلوسی…

Space Maintainer (SM)

فضا نگه دار دستگاهی است که با اشغال فضای دندان شیری از دست رفته مانع از مهاجرت دندان های مجاور به فضای مذکور می شود. درنتیجه فضا برای رویش دندان دائمی جایگزین حفظ می گردد. فضا نکه دار می تواند ثابت و یا متحرک، یک طرفه و یا دوطرفه، و یک دندانی یا چند دندانی…

Slow Maxillary Expansion (SME)

روشی در افزایش عرض قوس دندانی فک بالا که در آن میزان اکسپنشن حداکثر ۰٫۵ میلیمتر در هفته است. این نوع از اکسپنشن معمولا به صورت دندانی و نه  اسکلتی بوده و صرفا در مقادیر تنگی کم کاربرد دارد. اکسپنشن به طور عمده حاصل تیپینگ دندان ها به بسمت اکال می باشد. دستگاه به کار…

Single Bracket

نوعی براکت که دارای یک جفت Tie-wing می باشد. در این طرح در مقایسه با براکت های Twin به علت افزایش فضای بین براکت ها انعطاف سیمی بیشتر است.  با این حال به لحاظ اصلاح چرخش و زاویه مزیو دیستال Tip)) تاج ضعیف تر عمل می کند. در یک تغییر در طراحی،  در براکت هایی…

Side-winder Spring

یکی از انواع فنرهای کمکی است که در سیستم Begg به کار می رود.  این فنر متعاقب بستن فضای حاصل از کشیدن دندان ها، تیپینگ ایجاد شده در در دندان های مجاور این فضا را اصلاح می نماید. این فنر از یک سو در شیار عمودی براکت قرار گرفته و از سوی دیگر خم شده…