Abrasion

این کلمه از فعل لاتین abradere منشا می گیرد که سایشی را توصیف می کند که در اثر روندهای مکانیکال مانند grinding، خراشیدن یا مالش ایجاد می شود.در دندانپزشکی این روند از دست رفتن غیر نرمال سطح دندانی در اثر نیروهای اصطکاکی بین دندان و اجسام خارجی یا نیروهای اصطکاکی بین دندان های در تماس…

Esthetic line of Ricketts

این خط که توسطR.M. Ricketts برای ارزیابی میزان برجستگی لب ها معرفی شده است، از Pn تا Pog بافت نرم کشیده می شود. عموما نقطه Ls 4 میلیمتر در پشت این خط و نقطه Li حدودا ۲ میلیمتر پشت این خط قرار دارد. ریکتز تاکید کرد که گوناگونی قابل توجهی از نظر سن و جنس…

Deflective Occlusal Interference

درد عضلانی به عنوان یکی از سمپتوم های شایع مشکلات اکلوزالی، به علت عدم هماهنگی بین اکلوژن و مفاصل تمپورومندیبولار ایجاد می شود. Deflective Occlusal Interferences تماس های اکلوزالی هستند که باعث می شوند مفاصل فک به منظور رسیدن به حداکثر تماس دندانی جا به جا شوند. این تماس ها یکی از منابع مهم درد…

Deviation of Mandible on Opening

به معنی جابجایی طرفی مندیبل نسبت به محور میدساجیتال هنگام باز کردن دهان و بازگشت آن به موقعیت درست در حالت حداکثر باز شدن دهان می باشد. در مقابل این حالت Deflection  مندیبل وجود دارد که جابجایی طرفی مندیبل هنگام باز کردن دهان بدون بازگشت به موقعیت مرکزی در حالت حداکثر باز کردن دهان است.

Deflection (Deflection of mandible on opening)

هرگونه انحراف مندیبل از خط میانی به یکی از طرفین که با باز شدن دهان بیشتر می شود و در حداکثر باز شدگی دهان نیز بر طرف نمی شودDeflection  نامیده می شود. علت آن معمولا محدودیت حرکت در یکی از دو مفصل است. Deflection را باید از Deviation که با ادامه باز شدن دهان برطرف…