Nance Holding Arch

یک نوع فضا نگهدار است که در فک بالا استفاده می شود و در مواردی که به علت دیپ بایت امکان استفاده از لینگوال آرچ معمولی فک بالا وجود ندارد بسیار مفید می باشد. نانس حاوی یک تکمه آکریلی است که با تکیه بر کام از حرکت به سمت قدام مولرها جلوگیری می کند

McNamara Cephalometric Analysis

این آنالیز در سال ۱۹۸۳ توسط J.A. McNamara پایه گذاری شد و شامل بخش هایی از دو آنالیز ریکتز و هارولد به همراه بخش هایی جدید برای تعریف دقیق تری از موقعیت فکین و دندان ها می باشد . گروه شاهد این مطالعه شامل کودکان مربوط به استانداردهای بولتون، تعدادی از کودکان مطالعه رشدی برلینگتون…

Lip bumper

نوعی دستگاه ارتدنسی است که از سیم با قطر زیاد و به فرم نعل اسبی ساخته می شود. این دستگاه در تیوب مولر پایین قرار می گیرد و در قسمت قدامی دارای بخش اکریلی با یا بدون لوپ در دو طرف سیم است و به این ترتیب با قرار گرفتن در پشت لب پایین منجر…

Lingual Appliance (Invisible Appliance)

نوعی دستگاه ثابت ارتودنسی است که به منظور عدم تداخل با زیبایی در سطح لینگوال دندان ها باند می شود. اولین سیستم تجاری براکت های لینگوال در سال ۱۹۷۶ توسط C. Kurtz معرفی شد. اصول کلی این سیستم همانند دستگاه Edgewiseمی باشد. براکت های قدامی بالا واجد بایت پلن قدامی هستند که امکان باند براکت…

Labiolingual appliance

از دستگاههای ثابت ارتودنسی ابتدایی است که در نیمه اول قرن بیستم توسط O. A. Oliver معرفی شد. این دستگاه شامل بند روی مولر اول و آرچ وایر با قطر زیاد در لبیال و لینگوال بود که از فنرهای لحیم شده به این آرچ وایر ها برای حرکت دندان استفاده می کرد.

Jones Jig

یک دستگاه ثابت است که به منظور دیستاله کردن مولرهای بالا در بیماران با همکاری کم در سال ۱۹۹۲ توسط R. Jones ابداع شد. این دستگاه شامل یک سیم با قطر زیاد (Heavy Wire) است که از دیستال در تیوب هدگیر قرار می گیرد. همچنین جهت ایجاد ثبات بیشتر تکه ای سیم به سیم اصلی…

Jasper Jumper Appliance

نوعی دستگاه فانکشنال ثابت است که در سال ۱۹۹۵ توسط J. J. Jasper معرفی شد. مکانیسم دستگاه شامل فنر استیل است که در پوشش پلی اورتان قرار داده شده است. این فنر از دیستال به اتچمنت گلوله ای شکل که در تیوب مولر قرار می گیرد، و از مزیال به آرچ وایر اصلی فک پایین…