Subtraction Radiography

رادیوگرافی تفریقی هنگامی که دو تصویر از یک جسم مشابه ثبت می شوند  و شدت تصویری پیکسل های متناظر تفریق می شود، اگر تغییری در رادیوگرافی ها بین بررسی اولیه و ثانویه وجود داشته باشد، این تغییر در صورت وجود ترمیم به صورت تیره تر و در صورت وجود تحلیل به صورت روشن تر دیده…

Somatic Swallow

Adult Swallow نوعی بلع که همراه پایان فعالیت لب ها  است. در این نوع بلع لب ها ریلکس شده و زبان در مقابل زائده آلوئول در ناحیه ی ثنایا های فک بالا قرار می گیرد و دندان های خلفی در اکلوژن قرار می گیرند. معمولا بعد از رویش مولر اول شیری در طول سال دوم…

Soft Palate

مرز خلفی فوقانی حفره دهان که یک سوم از کل کام را تشکیل می دهد و حفره دهان را از نازوفارنکس جدا می کند.

سه مرز قدامی، خلفی و طرفی دارد و از ۵ عضله زبان کوچک، Tensor Veli Palatine ،  Levator Tensor Veli Palatine،  Palatoglossus و Palatopharyngeus تشکیل شده است.

Sharpey Fibers

مهمترین قسمت لیگامان پریودونتال فیبرهای Principal  هستند که کلاژنه بوده و در باندل هایی که مسیر موجی دارند سازمان یافته اند .به قسمت انتهایی این فیبرها که وارد سمنتوم و استخوان می شوند و تا درجاتی کلسیفیه می گردند الیاف شارپی می گویند.