Cephalic Index

واژه سفالیک به معنی مرتبط با سر یا وابسته به سر می باشد. ایندکس سفالیک برای بررسی شکل (Shape) سر به کار می رود. این متغیر توسط اندازگیری های آنتروپولوژیکال عرض و طول سر به دست می آید. Cephalic index=(maximum head width)/(maximum head length) ×۱۰۰ Dolichocephalic (long skull): less than 75.9 Mesocephalic: 76-80 Brachycephalic (short…

Bionator Appliance

يك نوع كوچك شده از دستگاه اكتيواتور است كه پوشش كام برای تماس آزاد زبان با آن حذف شده است. اين دستگاه دارای Lingual Flanges است كه جلو آمدن فك پايين را تحريك ميكند و Shelfها يا بلوكهای بين دندانی با كنترل ميزان و جهت رويش دندان ها كنترل عمودی را انجام ميدهند. دندان هاي…

Begg Appliance

دستگاه Begg شكل تغيير يافته دستگاه Ribbon Arch می باشد كه با هدف كنترل بهتر ريشه به كار گرفته شد كه در آن آرچ وايرهای با مقطع دایره ای درون براكت توسط پين های برنجی نگه داشته ميشوند. انواع مختلفی از آرچ وايرهای کمکی نيز جهت تصحيح موقعيت ريشه دندان هاي مختلف به كار گرفته…

Bimler Appliance

این دستگاه به نام سازندهاش Bimler معروف شد. دستگاه فانكشنالي است كه داراي آرچواير لبيالي در قوس دنداني بالا و لينگوال آرچ واير در قوس پايين است كه به دندانها ثابت نيستند بلكه توسط بالچه هاي كوچك آكريلي پالاتالي به سگمنت هاي باكالي بالا ارتباط پيدا ميكنند. اين دستگاه داراي انواع مختلفي ميباشد كه عملكرد…

Active Vertical Corrector

اصلاح كننده عمودي فعال به عنوان يك اسپلينت اكلوزالي شکل یافته مطرح ميشود كه در آن از مگنتهاي دافعه دار محصور شده در آكريل براي ايجاد نيروي اكلوزالي خلفي استفاده ميشود. اين اپلاينس بصورت يك بايت بلاك (مولد انرژي) Energized است كه شامل دو اسپلينت اكلوزالي خلفي يكي روي فك بالا و ديگري روي فك…

Activator

اولین دستگاه فانکشنال متحرک است که در سال ۱۹۵۳ توسط V. Andresen معرفی شد. دستگاه شامل بدنه ای آکریلی است که بخشی از کام و سطح لینگوال ریج آلوئولار فک پایین را می پوشاند. آکریل از سمت لینگوال دندا های ثنایای فک بالا ریلیف می شود تا امکان عقب بردن آن ها را فراهم سازد.…

ACCO Appliance

كلمه ACCO تشكيل شده از كلمات Acrylic Cervical Occipital Appliance كه توسط دکتر H. Margolis ابداع شد. اين وسيله شامل يك پليت ماگزيلاري آكريلي داراي آدامز كلاسپ روي پره مولرهاي اول براي گير، يك لبيال بو براي افزايش گير در ناحيه قدام و فينگر اسپرينگ ها در مزيال مولرهاي اول است. فينگر اسپرينگ هاي دستگاه،…

Auxiliary Tube

به معني تيوب كمكي ميباشد كه معمولاً روي بند مولرهاي بالا و پايين علاوه بر تيوب اصلي كه محل قرارگيري آرچواير پايه است تعبيه ميشود. تيوپ كمكي موارد كاربرد متعددي دارد كه بعضی از آن ها عبارتند از: ۱٫ در موارد استفاده از فنرهاي داراي انتهاي آزاد (Cantilever) جهت به قوس آوردن دندانهاي نهفته در…