Facial Axis

خطی که از تقاطع Gn با Pt (که به عنوان بوردر تحتانی سوراخ روتاندوم و نقطه خلفی فوقانی تریگوماگزیلاری فیشور شناخته می شود)، به دست می آید.

از این خط در آنالیز ریکتز برای اندازه گیری زاویه محور فاسیال استفاده می شود.

De Coster Line

خط مرجعی است که توسط De Coster به عنوان یک ناحیه با ثبات برای سوپرایمپوزیشن های سفالومتریک معرفی شده است. این ناحیه در سطح داخلی کرانیال بیس قدامی از دیواره قدامی سلا تورسیکا و زائده کلنویید قدامی تا دیواره فوقانی استخوان اسفنویید و بخش کرانیال صفحه غربالی استخوان اتمویید تا سطح اندوکرانیال استخوان فرونتال بالای…

Cephalometric Lines

در اکثر آنالیز های سفالومتری از یک یا تعداد بیشتری از خطوط سفالومتریک استفاده می شود.

این خطوط از اتصال دو لندمارک، رسم مماس بر حدود خارجی یک لندمارک و یا رسم عمود از یک لندمارک بر یک خط دیگر ایجاد می شوند.

Crozat Appliance

به نام سازنده‌اش، George Crozat،Crozat ناميده شد. اين دستگاه جزو اولين دستگاه‌های متحركی است كه تماما از جنس فلز قيمتی (طلا) بوده و دارای كلاسپ بر روی دندان ‌های مولر اول، سيم‌های ضخيم طلا جهت بدنه و فنرهای نازك ‌تر طلا براي اعمال حركت مطلوب بود. كلاسپ روی دندان‌های مولر اول بسيار مؤثر بود چون…