Disk

مفصل تمپورومندیبولار از کندیل، حفره مفصلی و دیسک مفصلی که بین این دو قرار می گیرد تشکیل شده است. در نوزاد تازه متولد شده، دیسک بسیار پرعروق است و در طی دوره دندانی شیری-در حدود سه سالگی- بخش مرکزی دیسک مفصلی بدون عروق می شود. در بالغین، دیسک مفصلی از بافت همبند متراکم فیبروز تشکیل…

Dislocation of Condyle

انواع مختلفی از Dislocation های کندیل ممکن است در اثر روندهای تروماتیک و غیرتروماتیک رخ دهند. فک پایین می تواند در جهات قدامی، خلفی، طرفی و فوقانی Dislocate شود. جابجایی فوقانی شایع ترین نوع است و باعث جابجایی کندیل به قدام برجستگی آرتیکولار استخوان تمپورال می گردد. در طی این جابجایی عضلات ماستر و تمپورالیس…

Dolichocephalic

کرانیال ایندکس از جمله شاخص هایی است که برای توصیف ویژگی های کرانیوفاسیال استفاده می گردد. این شاخص با اندازه گیری نسبت حداکثر عرض و طول سر تعیین می گردد. حالت دولیکوسفال برای توصیف بیمارانی به کار می رود که شکل جمجمه طویل شده است و عرض آن کاهش یافته است.

Donut (Elastic Separator)

تماس های محکم بین دندانی، نشاندن صحیح بند را مشکل می کند. اساس عملکرد جداکننده ها (Separators)، یکسان است و با وارد کردن نیرو به مدت زمان کافی سبب حرکت اولیه دندان می شوند و دندان ها را به آرامی از هم جدا می کنند. قرار دادن جدا کننده های الاستومریک دشوارتر است و از…

Down syndrome

آنومالی مادرزادی و اتوزومالی است که به سادگی در هنگام تولد قابل تشخیص است و با مشکلات فیزیکال و ذهنی مشخص می شود. سندرم داون به عنوان تریزومی ۲۱ نیز شناخته می شود زیرا ۹۵% بیماران یک کروموزوم اضافی ۲۱ دارند و تعداد کروموزوم ها به جای ۴۶ به ۴۷ افزایش می یابد. سایر مشکلات…

Dysplasia

یک وضعیت پیش-بدخیمی (Pre-malignant) که به رشد غیرنرمال اپیتلیالی و تغییر در سوماتوتایپ (درجه اکتومورفی، اندومورفی و یا مزومورفی) سلول ها اشاره دارد و طیفی از تغییرات سایتولوژیک، بلوغی و ساختاری را در بر می گیرد.