Donut (Elastic Separator)

تماس های محکم بین دندانی، نشاندن صحیح بند را مشکل می کند. اساس عملکرد جداکننده ها (Separators)، یکسان است و با وارد کردن نیرو به مدت زمان کافی سبب حرکت اولیه دندان می شوند و دندان ها را به آرامی از هم جدا می کنند. قرار دادن جدا کننده های الاستومریک دشوارتر است و از…

Down syndrome

آنومالی مادرزادی و اتوزومالی است که به سادگی در هنگام تولد قابل تشخیص است و با مشکلات فیزیکال و ذهنی مشخص می شود. سندرم داون به عنوان تریزومی ۲۱ نیز شناخته می شود زیرا ۹۵% بیماران یک کروموزوم اضافی ۲۱ دارند و تعداد کروموزوم ها به جای ۴۶ به ۴۷ افزایش می یابد. سایر مشکلات…

Dysplasia

یک وضعیت پیش-بدخیمی (Pre-malignant) که به رشد غیرنرمال اپیتلیالی و تغییر در سوماتوتایپ (درجه اکتومورفی، اندومورفی و یا مزومورفی) سلول ها اشاره دارد و طیفی از تغییرات سایتولوژیک، بلوغی و ساختاری را در بر می گیرد.

Trichion (Tr)

یک لندمارک آنتروپومتریک است و به عنوان بالاترین حد پیشانی در خط وسط که توسط خط رویش مو مشخص می شود، تعریف می شود. این نقطه در مردها نسبت به خانم ها بالاتر قرار دارد و عموما به شکل M است. در افرادی که خط رویش موی آنها عقب رفته است برای تعیین این نقطه…

Stomion

قدامی ترین نقطه در محل تماس بین لب بالا و پایین در پلن میدساجیتال است.

هنگامی که لب ها در حالت استراحت از هم فاصله دارند، به صورت Stomion Inferius و Stomion Superius به ترتیب بر روی لب پایین و بالا تعریف می شود.