Newton’s Laws

تمام قوانین مکانیک بر مبنای سه قانونی است که Sir I Newton در۱۸۶۸ بیان نمود و به شرح زیر هستند: قانون اوّل(قانون اینرسی): وقتی بر آیند تمام نیروهای وارده بر جسمی از خارج برابر صفر است، حالت حرکتی جسم بدون تغییر می ماند. (اگر ساکن است در جای خود می ماند و اگر در حال…