Condylysis

کندیلایزیس به معنای تحلیل ایدیوپاتیک کندیل می باشد که با نسبت ۹ به ۱ زنان را بیشتر از مردان درگیر می کند و اغلب در زیر ۱۶ سالگی رخ می دهد. کندیلوزیس بیماری ای با ماهیت جداگانه از سایر موارد پاتولوژیک مفصلی مانند آرتریت می باشد. در این حالت تحلیل کندیل سبب کاهش بعد عمودی…

Condyle

راموس فک پایین  در قسمت فوقانی دارای دو زائده می باشد که زائده خلفی آن کندیل نام دارد.

اتصال مفصلی فک پایین با کرانیوم توسط کندیل برقرار می شود وحرکت فک پایین  حول این زائده انجام می شود.

Condylar Translation

در سیستم جونده ، Translation زمانی رخ می دهد که مندیبل به سمت قدام حرکت کند. در این حالت دندان ها و کندیل و راموس به همان میزان جابجا می شوند. در TMJ این حرکت در هردو فضای مفصلی فوقانی و  تحتانی انجام می شود. اکثر حرکات مندیبل ترکیبی از Translation و Rotation هستد. مثال:…

Condylar Rotation

در سیستم جونده ، Rotation به حرکتی گفته می شود که طی آن دهان حول یک نقطه یا محور داخل کندیلی باز و یا بسته می شود. در این نوع حرکت، کندیل ها جابجایی موقعیتی ندارند. در TMJ این حرکت در فضای مفصلی تحتانی رخ می دهد و می تواند در هر سه پلن فضایی…

Condylar Hyperplasia

در برخی افرادی که از نظر متابولیک سالم می باشند، به علت نامعلوم، رشد یک طرفه مندیبل ایجاد آسیمتری می کند. این وضعیت در زنان شایع تر است. از آنجا که رشد کندیلی معمولا مسئول بخش مهمی از وضعیت فوق الذکر است و در برخی افراد اندازه کندیل بسیار بزرگ می شود در دهه ۱۹۸۰…

Condylar Guidance

Condylar Guidance مسیری است که تحت آن کندیل در حرکات پروتروزیو از روی شیب قدامی برجستگی مفصلی عبور می کند. این مسیر در افراد سالم، ثابت بوده و قابل تغییر نیست. چنانچه شیب Condylar Guidance زیاد باشد ارتفاع کاسپ ها میتوان د زیاد باشد و بر عکس اگر شیب راهنمای کندیلی کم باشد کاسپ ها…

Condylar Guidance Angle

Condylar Guidance Angle زاویه ای است که تحت آن کندیل در حرکات پروتروزیو از پلن رفرنس افقی دور می شود.

معمولا این زاویه در کندیل سمت کارگر در حرکات لترالی بیشتر از حرکت صرفا پروتروزیو است

در حرکات پروتروزیو، .مقدار متوسط این زاویه با پلن افقی ۳۰٫۴ درجه است

Condylar Growth

در هفته دهم جنینی، زائده کندیلی به صورت یک توده سلولی مجزای هویجی شکل از راموس به طرف بخش اسکواموس استخوان تمپورال گسترش میابد. اتصال مفصلی کندیل به استخوان تمپورال به صورت مفصل تمپورومندیبولار در هفته دوازدهم پدیدار می شود. غضروف سازنده کندیل به طور ثانویه و بر اثر فشار زودرس در غشای استخوان ساز…