Disclusion/Disocclusion

به جدا شدن دندانهای خلفی دیسکلوژن گفته می شود که در اکلوژن اپتیمال فانکشنال، دیسکلوژن در هنگام حرکت به سمت قدام مندیبل رخ می دهد. علاوه بر این، در هنگام حرکات طرفی چنانچه اکلوژن Canine Guidance باشد دیسکلوژن کامل خلفی خواهیم داشت و اگر Group Function باشد فقط در سمت Non-working دیسکلوژن خلفی خواهیم داشت.

Adult Occlusal Equilibrium

پس از اینکه جهش رشدی بلوغ به اتمام برسد، مرحله نهایی رویش دندانی به نام Adult Occlusal Equilibrium آغاز می شود.  در دوران بزرگسالی رویش دندانی با سرعت بینهایت آهسته ادامه میابد. چنانچه دندان آنتاگونیستی از بین برود، دندان می تواند دوباره با سرعت بیشتری رویش کند. این امر نشانگر حفظ مکانیسم رویشی در طول…

Single Click

در اولین مرحله از اختلال داخلی مفصل گیجگاهی فکی که دیسک مفصلی دچار جابجایی مختصر به سمت قدام (و گاها مدیال) شده است، اغب کندیل پس از برخورد به دیسک به طور ناگهانی از روی دیسک عبور می کند و سپس در طول ادامه حرکت فک پایین، رابطه صحیح دیسک-کندیل برقرار می ماند. این حرکت…

Reciprocal Click

چنانچه جابجایی به  سمت قدام (و گاها مدیال) دیسک مفصلی مزمن شود، مرحله دوم تخریب داخلی مفصل آغاز می شود. در این حالت لیگامان های دیسک طویل شده و بردر خلفی دیسک نازک می شود که سبب قدامی تر شدن موقعیت دیسک می شود. در این حالت علاوه بر کلیک حین باز شدن دهان که…