Prostaglandins(PG”s)

یک گروه از Autacoid های قوی هستند که تولید طیف گسترده ای از پاسخ های بدن مانند تغییر نفوذپذیری مویرگی، تغییر تون عضله صاف و تغییر تجمع پلاکتی و عملکرد غدد درون ریز و برون ریز را برعهده دارند. آنها همچنین در روند درد  و التهاب نقش دارند.

Preventive Orthodontic Treatment

شامل خدمات دندانپزشکی  درنظرگرفته شده برای جلوگیری از ایجاد یک مال اکلوژن توسط حفظ یکپارچگی سیستم دندانی طی تکامل نرمال می باشد. نمونه  هایی از خدمات فوق عبارتند از:  رستوریشن های دندانی، فضا نگهدار در محل دندان های شیری زود ازدست رفته، و کشیدن دندان های شیری بیش از حد باقیمانده برای اجازه رویش رضایت…

Juvenile Occlusal Equilibrium

زمانی که دندان در دهان ظاهر می شود، با سرعت زیاد رویش می کند تا به سطح اکلوزال برسد و با نیروهای مضغی مواجه شود. به این مرحله از رویش Post-emergence Spurt گفته می شود. از این زمان به بعد  سرعت رویش کند می شود تا زمانی که به سطح اکلوزال دندان های دیگر می…