Küfner Osteotomy

یک Le Fort II تعدیل شده است که ابتدا توسّط Küfner در ۱۹۷۱ معرفی شد. این روش برای بیمارانی استفاده می شود که پل بینی و برجستگی بینی مناسبی دارند ولی در ناحیه Infraorbital و بخش دندانی فک بالا علایم رتروژن را نشان می دهند که همراه با صاف شدگی قسمت گونه است.اختلاف با روش…

Ion Implantation

یک روش تغییر سطحی است که در آن به کمک پرتاب، یک عنصر در سطح یک مادّه نشانده می شود. عمده مزیّت این روش آن است که خواص سطحی آن مادّه اولیه بهبود می یابد و این در حالی است که خواص اصلی مجموعه ثابت می ماند.از این روش جهت بهینه سازی  اصطکاک سطحی سیم…

Articular Disc/Articular Disk

یک بالشتک ( دو طرف مقعر) است از جنس بافت همبند فیبروز که بین کندیل و استخوان تمپورال قرار گرفته است و فضای مفصلی را به دو بخش فوقانی و تحتانی تقسیم می کند. فاقد رگ یا عصب است در دو بخش پیشین و پسین دارای ضخامت افزوده تری نسبت به قسمت میانی است که…

Cranial Base Angle/ Angle of Flexure

زاویه ای که بین قاعده پیشین و قاعده پسین جمجمه شکل می گیرد. اندازه گیری بین SBa و SN صورت می پزیرد( زاویه خلفی – تحتانی). بزرگ بودن این زاویه نشاگر موقعیت عقب رفته تر کندیل و گلنویید فاسا می باشد.( البته بزرگی زاویه گونیال و طول بیشتر فک پایین می تواند این مسئله را جبران…

Class III malocclusion/ Prenormal Occlusion/ Mesiocclusion

مال اکلوزنی است که در آن شیار باکال مولر اوّل فک پایین نسبت به کاسپ م.یوباکال مولر اوّل فک بالا جلوتر قرار گرفنه است. شدّت ناهنجاری با کسری از عرض مزیو-دیستال پرمولر که نسبت به حالت کلاس یک حرکت رخ داده است سنجیده می شود.( مثلا نیم کاسپ یا یک کاسپ کلاس سه)

Class II malocclusion/ Distocclusion/ Postnormal Occlusion

مال اکلوژنی است که در آن شیار باکال مولر اوّل فک پایین نسبت به کاسپ مزیو باکال مولر اوّل فک بالا عقب تر قرار گرفته است. شدّت این ناهنجاری را با کسری از عرض پرمولر معیّن می کنند، مثلا نیم کاسپ یا یک کاسپ کلاس دو. این گروه به دو division تقسیم می شوند: division…

Class I malocclusion/ Neutocclusion

گاهی به اشتباه آن را معادل اکلوژن نرمال در نظر می گیرند ولی این مال اکلوژن انواعی دارد که عبارتند از: دیپ بایت (Deep Bite) اپن بایت (Open Bite) Spacing کراس بایت قدامی(Anterior Cross bite) افزایش اورجت(Increased Overjet) شلوغی دندانها(Crowding) …و آنچه بین تمام موارد فوق مشترک است، وجود رابطه کلاس یک مولری است. رابطه…