Space Maintainer (SM)

فضا نگه دار دستگاهی است که با اشغال فضای دندان شیری از دست رفته مانع از مهاجرت دندان های مجاور به فضای مذکور می شود. درنتیجه فضا برای رویش دندان دائمی جایگزین حفظ می گردد. فضا نکه دار می تواند ثابت و یا متحرک، یک طرفه و یا دوطرفه، و یک دندانی یا چند دندانی…

Slow Maxillary Expansion (SME)

روشی در افزایش عرض قوس دندانی فک بالا که در آن میزان اکسپنشن حداکثر ۰٫۵ میلیمتر در هفته است. این نوع از اکسپنشن معمولا به صورت دندانی و نه  اسکلتی بوده و صرفا در مقادیر تنگی کم کاربرد دارد. اکسپنشن به طور عمده حاصل تیپینگ دندان ها به بسمت اکال می باشد. دستگاه به کار…

Single Bracket

نوعی براکت که دارای یک جفت Tie-wing می باشد. در این طرح در مقایسه با براکت های Twin به علت افزایش فضای بین براکت ها انعطاف سیمی بیشتر است.  با این حال به لحاظ اصلاح چرخش و زاویه مزیو دیستال Tip)) تاج ضعیف تر عمل می کند. در یک تغییر در طراحی،  در براکت هایی…

Side-winder Spring

یکی از انواع فنرهای کمکی است که در سیستم Begg به کار می رود.  این فنر متعاقب بستن فضای حاصل از کشیدن دندان ها، تیپینگ ایجاد شده در در دندان های مجاور این فضا را اصلاح می نماید. این فنر از یک سو در شیار عمودی براکت قرار گرفته و از سوی دیگر خم شده…

Siamese Bracket

نوعی براکت که دارای دو جفت Tie-Wing می باشد. نام آن برگرفته از دوقلو های سیامی ( دوقلو های به هم چسبیده) است. در این طرح در مقایسه با براکتهای Single، به علت کاهش فضای بین براکتی انعطاف سیم کاهش میابد.  با این حال به علت اصلاح بهتر چرخش و زاویه مزیو دیستال (Tip) تاج…

Sagittal Split Osteotomy

از روش های جراحی فک پایین است که در سال ۱۹۵۷ توسط R. Trauner و H.L. Obwegeser معرفی شد. در این روش راموس در راستای پلن ساجیتال شکافته شده و سطحی را به دست می دهد  که در امتداد آن می توان قطعه دیستال را در سه بعد جابه جا کرد. این تکنیک در Advancement،…

Pterygomasseteric Sling

ساختاری که از عضلات ماستر و مدیال تریگوئید تشکیل شده و سبب معلق نگه داشتن فک پایین و حفظ آرتیکولیشن آن می شود.

افزایش کشش در این ساختار از دلایل اصلی ریلپس متعاقب جراحی پایین آوردن ماگزیلا ( Maxillary Down Graft ) می باشد

Presurgical Infant Orthopedics(PSIO)

نوعی درمان ارتوپدیک است که در نوزادان مبتلا به شکاف لب یک طرفه یا دو طرفه به منظور بهبود بیرون زدگی قسمت میانی لب و کاهش فاصله قطعات لب مجاور شکاف انجام می شود تا امکان جراحی ترمیمی اولیه لب به نحو بهتری فراهم آید. همچنین یهبود فرم پره های بینی از فوائد آن است.…

Prolabium

بخش مرکزی لب بالا شامل فیلتروم می باشد. این بخش از لب از زایده میانی بینی فرم می گیرد که در خلف به Premaxilla  و Primary Plate  امتداد میابد و از بالا به کلوملا ختم می شود.

در موارد شکاف لب دوطرفه، پرولبیوم به صورت بیرون زده نمایان می شود.