One Piece Maxillary Osteotomy

جراحی فک بالا به صورت یک قسمتی می باشد. بسته به نوع نقص فکی بیمار می توان فک بالا را به صورت یک واحد حرکت داد یا با ایجاد برش هایی آن را چند تکه کرد و در موقعیت مناسب قرار داد. در جراحی یک قسمتی کل فک بالا به صورت یک واحد جابجا می…

Model Surgery

نوعی از پیش بینی نتایج حاصل از جراحی به کمک کست های دندانی است. میزان پیچیدگی کار بستگی به نوع جراحی و میزان جابجایی مورد نیاز برای رسیدن به اکلوژن مطلوب دارد. به طور معمول این امر بعد از آماده سازی ارتودنتیک بیمار برای عمل ولی قبل از انجام جراحی صورت می گیرد تا نیازی…

One-Jaw Surgery

به معنای اصلاح روابط فکی با انجام جراحی تنها روی یک فک می باشد. جایگذاری و تغییر موقعیت یک فک عمدتا روابط کلاس دو یا سه ی دندانی را بهبود می بخشد. جابجایی هر دو فک  به کمک جراحی می تواند زمینه بهبود بیشتر زیبایی را فراهم کند ولی ریسک بیشتر و هزینه های بیشتری…

Mental Symphysis

در محل اتصال دو  نیمه فک پایین در دوران جنینی، بخش فیبری-غضروفی وجود دارد که در طی سال اول به هم پیوسته و استخوانی می شود. بعد از سن یک سالگی این مفصل تقریبا از بین می رود و دیگر مفصل محسوب نمی شود زیرا غضروفی در محل باقی نمی ماند.

Antegonial Notch

فرورفتگی یا تقعری است که عموما در محل اتصال بین راموس و تنه استخوان فک پایین، نزدیک لبه ی قدامی اتصال عضله ماستر دیده می شود.

در ارزیابی سفالومتری فرونتال در دیاگرام Mesh و آنالیز Ricketts تحت عنوان Antegonion (Ag) ، نقطه ای در حاشیه پایینی کناری فرورفتگی آنته گونیال تعریف می شود.

Angle of Facial Convexity

زاویه تحدب صورت از تلاقی دو خط G-Sn و Sn-Pog` تشکیل شده است. این زاویه بافت نرم معادل زاویه تحدب در آنالیز Downs است که بر اساس لندمارک های اسکلتی توضیح داده شده است. مقدار متوسط این زاویه ۴±۱۲ درجه تخمین زده شده است. تحدب زیاد نشان دهنده تمایل به الگوی اسکلتی کلاس دو و…

AFH] Anterior Facial Height]

ارتفاع قدامی صورت یک اندازه گیری میلیمتری است که از Nasion تا Menton محاسبه می شود. ارتفاع قدامی صورت به دو بخش ارتفاع قدامی فوقانی صورت (UAFH) و ارتفاع قدامی تحتانی صورت (LAFH) تقسیم می شود. نسبت نرمال ارتفاع قدامی فوقانی صورت و ارتفاع قدامی تحتانی صورت به ارتفاع کلی صورت به ترتیب ۴۶% و…

A-B Plane

A-B Plane ، اولین بار در آنالیز Downsو به عنوان زاویه ای که از تلاقی خط حاصل از اتصال نقاط A و B، با خط (Facial Plane (N-Pog   تشکیل شده است، معرفی شد.  این زاویه رابطه قدامی خلفی فکین را نسبت به پلن فاسیال نشان می دهد.. اگر زاویه در جهت چرخش عقربه های ساعت…

Pathologic Fracture

Pathologic Fracture يك شگستگي استخوانی است كه به وسيله بيماري هایی كه باعث ضعيف شدن ساختار استخوان مي‌شوند ايجاد مي‌گردد. در حقيقت شكستگي پاتولوژيك استخوان نوعی ازشكستگي است كه بدون تروماي كافي اتفاق مي‌افتد و بيشتر به خاطر ضايعه پاتولوژيكي استخوان كه از قبل وجود داشته است ايجاد مي‌گردد. اين پروسه به طور شايع در…