Tartar

انباشته ای سخت از بافت معدنی بر روی دندان و پروتزهای دهانی است که از کلسیم فسفات و کلسیم کربنات و منیزیوم فسفات و … در داخل یک زمینه ی آلی از پلاک، اپی تلیوم جدا شده، موسین، میکروارگانیسم ها و سایر دبری ها تشکیل می شود.

Subtraction Radiography

رادیوگرافی تفریقی هنگامی که دو تصویر از یک جسم مشابه ثبت می شوند  و شدت تصویری پیکسل های متناظر تفریق می شود، اگر تغییری در رادیوگرافی ها بین بررسی اولیه و ثانویه وجود داشته باشد، این تغییر در صورت وجود ترمیم به صورت تیره تر و در صورت وجود تحلیل به صورت روشن تر دیده…