Threshold Force of Tooth Movement

آستانه نیروی لازم برای حرکت دندان حد لازم نیرو برای حرکت دندان هم از نظر زمانی و هم از لحاظ مقدار نیرو بررسی می شود. تجربیات نشان داده اند که زمان لازم اعمال نیرو برای حرکت دندان بین ۴ تا ۸ ساعت است و با افزایش مدت اعمال نیرو دندان بیشتر و موثر تر حرکت…

Teratogen

عواملی هستند که صورت تماس مادر با آن ها در حین بارداری باعث بروز مالفورماسیون های مادرزادی و ابنورمالیتی های تکاملی درجنین  می شوند.

برای مثال تماس طولانی مدت مادر با دیلانتین می تواند باعث شکاف لب و کام در جنین شود.

Tension-type Headache

نوعی سردرد است که سهم بالاتری از سایر انواع سردرد در تشخیص ها دارد. بر خلاف اسم آن، ممکن است تنش در ماهیچه ها وجود نداشته باشد. نوع مزمن آن در زنان شایع تر است. درد دوطرفه در نواحی فرونتال و تمپورال وجود دارد و بیماران حس فشرده شدن طناب دور سر خود را دارند.…

Tartar

انباشته ای سخت از بافت معدنی بر روی دندان و پروتزهای دهانی است که از کلسیم فسفات و کلسیم کربنات و منیزیوم فسفات و … در داخل یک زمینه ی آلی از پلاک، اپی تلیوم جدا شده، موسین، میکروارگانیسم ها و سایر دبری ها تشکیل می شود.

Subtraction Radiography

رادیوگرافی تفریقی هنگامی که دو تصویر از یک جسم مشابه ثبت می شوند  و شدت تصویری پیکسل های متناظر تفریق می شود، اگر تغییری در رادیوگرافی ها بین بررسی اولیه و ثانویه وجود داشته باشد، این تغییر در صورت وجود ترمیم به صورت تیره تر و در صورت وجود تحلیل به صورت روشن تر دیده…