Large Upper Central Incisor (Megadont Tooth)

دندان های ثنایای سنترال بسیار بزرگ به علت اندازه شان مشکلات اکلوزال و بی نظمی دندانی ایجاد می کنند و ممکن است در رویش لترال ها تداخل ایجاد کنند. این دندان ها اغلب دچار نهفتگی یا چرخش بوده و یا در محل نامناسب هستند.  چنانچه در رادیوگرافی، وضعیت ریشه، پالپ و عرض مینا اجازه دهد…

Growth Pattern, Growth Rate, Growth Regulating Mechanism

به طور کلی رشد به معنای افزایش در تعداد، اندازه و یا پیچیدگی یک سیستم است. رشد کمپلکس کرانیوفاسیال شامل چهار زیر جز؛ می باشد: مکانیسم رشد (Growth Mechanism)= استخوان جدید چگونه تشکیل می شود الگوی رشدی (Growth Pattern) = تغییر در اندازه و شکل استخوان ها سرعت رشد (Growth Rate)= سرعت تشکیل استخوان ها…

Gingival Loss (Related with Deep Bite)

در دیپ بایت های عمیق و کامل احتمال صدمه به بافت نرم وجود دارد. چنانچه بهداشت بیمار ضعیف باشد و یا تروما به لثه پالاتال وارد شود، التهاب ایجاد می شود. این التهاب با ترومای ناشی از بایت بر لثه پالاتال تشدید می شود و می تواند منجر به تورم، صدمات اسپیرال و از دست…

Dental Attractiveness, goals in aiming for

لبخند جذاب و نمایش مناسب دندان ها برای سلامت روان نیز مهم هستند. تعدادی از اهداف جهت نیل به لبخند جذاب می بایست مد نظر قرار بگیرند. این اهداف شامل تقارن، نظم دندانی، خط لبخند، شکل قوس های دندانی، کانتور لثه ای و کیفیت و شکل مناسب خود دندان ها می باشد.

Cybernetic Model of Growth Regulation

تا کنون تئوری های متعددی در مورد عوامل کنترل کننده رشد کرانیو فاسیال مطرح شده اند. مطالعات Petrovic و همکارانش در سال ۱۹۹۰ منجر به تکامل Cybernetic Model of Growth Regulation  شد. این مدل بیان می کند که تعامل گروهی از تغییرات سببی و مکانیسم های فیدبک، تعیین کننده رشد اجزای مختلف کمپلکس کرانیوفاسیال است.

Anterior Crossbite (Causing Forward Displacement of the Lower Central Incisor)

کراس بایت قدامی نیاز به درمان زود هنگام دارد. در غیر اینصورت احتمال بروز مشکلات پریودنتال، جاجایی ثنایاهای پایین به  سمت جلو، Fenestration استخوان لبیال پایین به علت این جابجایی و نیز سایش دندانی وجود دارد.

استفاده از بایت پلیت در اپلاینس به منظور بازکردن بایت و عدم حرکت جبرانی دندان مقابل توصیه می شود.

Ostectomy

به پروسه جراحی برداشت و حذف استخوان گفته می شود. در دندان پزشکی به حذف بافت استخوانی احاطه کننده دندان می گویند. در شکل روبرو دو نوع استکتومی در فک پایین ملاحظه می شود. در شکل بالا تکه ای از استخوان فک پایین در ناحیه ثنایای میانی به همراه دندان برداشته می شود و اجازه…

Osteotomy

به جراحی استخوان به منظور کوتاه تر کردن یا بلند تر کردن یا جهت دهی مجدد استخوان Osteotomy می گویند. در واقع تفاوت آن با استکتومی در این است که در آن جراحی یک قطعه از استخوان به صورت کامل حذف می شود ولی در استئوتومی این اتفاق نمی افتد. از جمله استئوتومی های رایج…

Orthognathic Surgery

به جراحی به منظورتغییر موقعیت  فک ها یا بهبود روابط دندانی و فکی Orthognathic Surgery گفته می شود. این جراحی در قرن بیستم شاهد پیشرفت های متعددی بوده است. نمودار روبرو نشان دهنده حدود و مرزهای انواع درمان های ارتودنسی می باشد. دایره داخلی حدود انجام درمان ارتودنسی، دایره وسط حدود درمان های تغییر دهنده…