Functional Appliance, Serial Extraction Combined with

چنانچه بیمار واجد شرایط Serial Extraction ، مشکل اسکلتال نیز داشته باشد، درمان وی می تواند همزمان با تصحیح مشکل ساجیتال که توسط دستگاه فانکشنال یا هدگیر صورت می گیرد، انجام شود. چنانچه مشکل اسکلتال را نتوان با دستگاه فانکشنال حل کرد، برطرف کردن اورجت می تواند توسط کشیدن دو پره مولر از فک بالا…

Functional Appliance, Day-to-Day Management

دستگاه فانکشنال باید برای خوردن غذا، ورزش و تمیز کردن از دهان خارج شود و زمانی که در دهان نیست حتما باید در جعبه خود نگهداری شود. انتظارمی رود در هر ماه حدود ۱ تا ۲ میلیمتر کاهش اورجت ایجاد شود. در پایان درمان باید به رابطه ثنایایی نزدیک به نوک به نوک رسیده باشیم.…

Functional Appliance, Bite Registration

ثبت بایت فانکشنال توسط موم انجام می شود. هدف این مرحله رسیدن به وضعیت نوک به نوک در ثنایا ها در صورت امکان است. با این حال اگر اورجت شدید باشد و یا کودک کم سن باشد می توان این کار را به صورت دومرحله ای انجام داد. در مرحله اول کودک فک پایین خود…

Finger/Thumb Splint

مکیدن انگشت می تواند منجر به بد شکلی قوس های دندانی شود. درمان شامل مدیریت رفتاری و استفاده از جایزه در صورت ترک عادت می باشد. در صورت عدم ترک عادت با این روشها از۷ سالگی به بعد، استفاده از اپلاینس جهت اطمینان از رخ ندادن بد شکلی قوس و جابجایی دندان ها لازم است.…

Face Growth Patterns

صورت در زمان تولد حدود یک هشتم حجم جمجمه را تشکیل می دهد درحالیکه این نسبت در یک مرد بالغ حدود یک دوم است. تغییر اندازه و شکل استخوان ها به واسطه اصول زیربنایی Remodeling, Cortical Drift Relocation, Displacement و اصل  V رخ می دهد و منجر به تغییرات زیر در ناحیه صورت می شود:…

Attractive Smile

لبخند جذاب و نمایش مناسب دندان ها برای سلامت روان نیز مهم هستند. تعدادی از اهداف جهت نیل به لبخند جذاب می بایست مد نظر قرار بگیرند. این اهداف شامل تقارن، نظم دندانی، خط لبخند، شکل قوس های دندانی، کانتور لثه ای و کیفیت و مرفولوژی مناسب خود دندان ها می باشد.

 

Appliance Therapy and Behavioral Management

مدیریت رفتاری در تمام انواع اپلاینس تراپی، به ویژه درمان با وسایل متحرک مهم است. چنانچه به علت عدم همکاری بیمار مجبور به قطع درمان باشیم شانس درمان بیمار در آینده با سایر دستگاه های متحرک و یا با کشیدن دندان هنوز وجود دارد. لذا در مورد کودکان مقاوم مهم است که درمان سریع تر…

Anterior Occlusal Radiograph

رادیوگرافی اکلوزال قدامی و OPG رادیوگرافی های انتخابی برای معاینات ارتودنتیک هستند. ترکیب OPG اخذ شده با پارالاکس عمودی و رادیوگرافی اکلوزال قدامی به تعیین موقعیت دندان نیش فک بالا در سه پلن فضا کمک می کند. برای نیل به این هدف، OPG در پلن افقی فیکس می شود و سپس رادیوگرافی اکلوزال قدامی با…

Secondary Cartilage

غضروف ثانویه در دوره جنینی دیرتر از غضروف اولیه تشکیل می شود و مستقل از اسکلت غضروفی اولیه است.  این غضروف برخلاف غضروف های اولیه کندروکرانیوم و یا اپی فیز استخوان های دراز دارای منشأ اندوکندرال نمی باشد و محصول کندروژنز پریوستئال است. بنابراین به آن غضروف ثانویه گفته می شود. تکثیر سلولی در آن…