Static

مکانیک شاخه ای از علم فیزیک است که با جنبه های مکانیکی سیستم های مختلف مرتبط است. مکانیک به دو گروه تقسیم می شود: استاتیک که مطالعه عوامل مرتبط با سیستم های غیرمتحرک است و دینامیک که مطالعه عوامل در ارتباط با سیستم های در حال حرکت می باشد.

Static Friction

اصطکاک ایستایی بین جسم و سطحی وجود دارد که جسم روی آن قرار دارد. این مقاومت به حرکت بین دو جسم جامد در تماس با هم ایجاد می شود  و وابسته به مقدار نیروی اعمال شده و ضریب اصطکاک سطح می باشد. هنگامی که نیرو بر اصطکاک ایستایی غلبه کند جسم شروع به حرکت می…

Sliding Mechanics

از زمان ارائه Straight Wire System توسط Andrews، یک تغییر نگرش تدریجی در استفاده از مکانیک های Sliding به جای مکانیک های Closing Loop رخ داد. مکانیک اسلایدینگ موجب کنترل بیشتر حرکات دندانی در طی بستن فضا، افزایش راحتی بیمار و جلوگیری از کاربرد نیروهای سنگین می شود. نیرو بین دو دندان یا دو قطعه…

Reciprocal Tooth Movement

در شرایط Reciprocal، مقدار نیروی وارد شده به دندان یا قطعات دندانی مشابه می باشد و بنابراین توزیع نیرو در PDL دندان ها برابر است. مثال ساده این نوع حرکت بستن دیاستم بین دو دندان سانترال فک بالا با اعمال نیرو توسط اتصال یک Elastic Chain بین آن دو می باشد.

Reactive Member (Segment)

بستن فضا شامل بسته شدن تدریجی فضای بین دو دندان یا دو قطعه دندانی است. زمانی که یکی از آن ها یا هر دوی آنها به سمت هم حرکت می کنند یکی از دندان ها یا قطعات دندانی به عنوان واحد Active و دیگری به عنوان واحد Reactive طبقه بندی می شود. واحد فعال واحدی…

Reaction Force

طبق قانون سوم نیوتن (عمل و عکس العمل) زمانی که یک جسم نیرویی به جسم دوم وارد می کند، جسم دوم نیز نیرویی به همان مقدار بر جسم اول وارد می کند. این نیروها از لحاظ اندازه مساوی و از لحاظ جهت مخالف هم هستند. نیوتن به این جفت نیرو ها عمل و عکس العمل…

Premaxillary Segment

پره ماگزیلا قسمتی از استخوان   فک بالا است که بعد ها دندان های ثنایا، خار قدامی بینی و ناحیه پره های بینی را تشکیل خواهد داد. در طی هفته هفتم جنینی اولین نقاط استخوان سازی در بالای جوانه دندانی شکل می گیرد. زائده پره ماگزیلا به سمت بالا حرکت می کند و به زائده فرونتال…

Distal Segment

در ارتودنسی بستن فضا شامل بسته شدن تدریجی فضای بین دو دندان یا دو قطعه دندانی است. Distal Segment، قطعه خلفی است که شامل دندان های خلفی می باشد و می تواند به عنوان واحد حرکت یا واحد انکوریج قرار گیرد. در جراحی قطعه خلفی شامل جزئی است که نسبت به اتچمنت دورتر قرار می…

Buccal Stabilizing Segment

درمان  با سیستم Segmented شامل ردیف کردن اولیه در قطعه قدامی و خلفی، ایجاد قطعه حرکت و انکوریج مناسب، Leveling و نهایتا بستن فضا با حرکت افتراقی قطعات می باشد. در واحد ثبات دهنده از Rigid ترین سیم ممکن استفاده می شود که اغلب ۰٫۰۲۱×۰٫۰۲۵ استیل می باشد. در این روش از Sliding سیم درون…