Anatomically complete template

تمپلیت هایی که برای آنالیز سفالومتری به کار میروند به دو گروه کلی تقسیم می شوند: Schematic Templates مانند تمپلیت Michigan و Burlington Anatomically Complete Templates مانند تمپلیت Broadbent-Bolton و Alabama در تمپلیت های  Anatomically Complete برای هر سن یک تمپلیت جداگانه وجود دارد و لذا برای مقایسه چشمی بیمار با گروه رفرنس بسیار مناسب…

Arkansas Spring

یک فنر قیچی شکل می باشد که تا زیر نقطه ی تماس دندانی گسترش می یابد. این فنر می تواند مولر اول دائمی را به سمت دیستال تیپ نموده و به این ترتیب به رویش مولر اول دچار رویش نابجا (Ectopic Eruption) کمک کند. کمان خلفی به منظور به سمت هم آوردن شاخک های زیر…

ANS- PNS (palatal plane)

از اتصال دو نقطه ANS ( خار قدامی بینی) و PNS ( خار خلفی بینی) در پلن میدساژیتال تشکیل شده است که تحت عنوان پلن پالاتال شناخته می شود.

از پلن پالاتال برای تعیین موقعیت بیس استخوان ماگزیلا در ارزیابی سفالومتری استفاده می شود.

ANS (Anterior Nasal Spine)

انتهای تحتانی بریدگی بینی تبدیل به زائده استخوانی می شود که با زائده استخوانی سمت مقابل خار قدامی بینی را تشکیل می دهد.

در ارزیابی سفالومتری به صورت قدامی ترین نقطه بر روی خار استخوانی بینی قدامی در پلن میدساژیتال تعریف می شود.

در آنتروپولوژی به عنوان Acanthion شناخته می شود.

Angle of Convexity

زاویه تحدب nasion- A- Pog که در آنالیز Downs معرفی شده است، برای اندازه گیری موقعیت قدامی فک بالا  نسبت به پلن فاسیال(N-Pog ) مورد استفاده قرار می گیرد. در آنالیز Ricketts برای اندازه گیری این موقعیت از فاصله میلیمتری نقطه ی A تا پلن فاسیال با نام تحدب در نقطه ی A استفاده می…

ANB Angle

زاویه A-Point- nasion- B-Point که در آنالیز Steiner معرفی شد. این زاویه نمایانگر اختلاف بین زوایای SNA و SNB و رابطه ی بین بیس های ماگزیلا و مندیبل در جهت قدامی- خلفی می باشد. متوسط این زاویه ۲±۲ درجه است. زوایای بیشر از محدوده نرمال نشان دهنده تمایل اسکلتی کلاس دو و زوایاو کمتر نشان…

A-Point

عمیق ترین نقطه در پلن میدساژیتال در حدود انحنای استخوانی که از بیس استخوان ماگزیلا به سمت زائده آلوئول حرکت می کند. یعنی در عمیق ترین نقطه بین خار بینی قدامی و پروستیون که در آنتروپولوژی به عنوان subspinal شناخته می شود. برای تعیین آن می توان از تلاقی خط عمود بر فرانکفورت و خلفی…

Alignment

اولین مرحله از درمان ارتدنسی ثابت شامل Alignment (و Leveling) قوس های دندانی می باشد. هدف مرحله Alignment، باز گرداندن دندان های با موقعیت نادرست به محل صحیح در قوس دندانی، کنترل موقعیت قدامی خلفی انسیزوری، عرض قوس ها در خلف و فرم قوس ها می باشد.