Centric Relation (CR)

موقعیت فک پایین در حالتی که کندیل ها در یک موقعیت ارتوپدیک با ثبات باشند. در گذشته به عنوان خلفی ترین موقعیت کندیلی تعریف می شده است اما امروزه به نظر می رسد که در این وضعیت، کندیل ها در فوقانی ترین محل خود در حفره مفصلی هستند. این موقعیت در وحله اول توسط لیگامان…

Condylysis

کندیلایزیس به معنای تحلیل ایدیوپاتیک کندیل می باشد که با نسبت ۹ به ۱ زنان را بیشتر از مردان درگیر می کند و اغلب در زیر ۱۶ سالگی رخ می دهد. کندیلوزیس بیماری ای با ماهیت جداگانه از سایر موارد پاتولوژیک مفصلی مانند آرتریت می باشد. در این حالت تحلیل کندیل سبب کاهش بعد عمودی…

Condyle

راموس فک پایین  در قسمت فوقانی دارای دو زائده می باشد که زائده خلفی آن کندیل نام دارد.

اتصال مفصلی فک پایین با کرانیوم توسط کندیل برقرار می شود وحرکت فک پایین  حول این زائده انجام می شود.