Resin-modified Glass-Ionomer Cement

ویژگی های ست شدن این مواد توسط دو واکنش که اغلب به طور هم زمان رخ می دهند، کنترل می شود. واکنش اسید و باز نسبتا به آرامی رخ می دهد در حالی که واکنش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد بسیار سریع رخ می دهد و به ویژه برای انواع لایت کیور واکنش غالب ستینگ می باشد.…

Palate

Palate یا کام معادل سقف دهان است که در واقع حفره ی دهان و بینی را از هم جدا می کند. کام از دو قسمت کام سخت (Hard Palate) و کام نرم (Soft Palate) تشکیل شده است. کام سخت که در قدام قرار گرفته بیس استخوانی داشته و جزئی از استخوان ماگزیلا می باشد. کام…

Thumb/Finger Sucking and Distortion of Dental Arches

مکیدن انگشت می تواند منجر به بد شکلی قوس های دندانی شود. میزان این بدشکلی وابسته به مدت زمانی است که بیمار در هر روز مکیدن را انجام می دهد. مهمترین اثرات عادت مکیدن روی قوس دندانی شامل اوربایت کاهش یافته یا اپن بایت قدامی، پروتروژن خفیف ثنایا های فک بالا و کراس بایت خفیف…

Maxillary Tuberosity

برآمدگی است که در قسمت تحتانی سطح خلفی فک بالا، در عقب و بالای آخرین دندان آسیای بزرگ قرار دارد. این برآمدگی با زائده هرمی استخوان پالاتین و گاهی با بال خارجی زائده پتریگوئید استخوان اسفنوئید مفصل می شود. نواحی خلفی و جانبی توبروزیتی فک بالا حوزه های تشکیلی طی روند رشدی هستند و با…

The Michigan Growth Study

مطالعه رشدی میشیگان متشکل از رکوردهای سالانه ای است که روی دانش آموزان ثبت نام شده در یک مرکز دانشگاهی واقع در Ann Arbor campus  انجام شد.  جمع آوری داده ها در سال ۱۹۳۵ آغاز شد و داده ها شامل اطلاعات پزشکی، دندانی، روانشناختی و انتروپولوژیک بود. تهیه سفالومتری از سال ۱۹۵۳ آغاز شد و…

Vestibular Shield

شیلد وستیبولار یک دستگاه دهانی پلاستیکی است که با دهان فرد منطبق می شود و با جلوگیری از عبور جریان  هوا در داخل دهان، فرد را مجبور به تنفس از طریق بینی می کند و در نتیجه فرد را از باز کردن دهان خود و خروپف باز می دارد. این وسیله برای برخی از افراد…

Static Fatigue Failure

شکست یک ماده تحت تاثیر واکنش با تنشی که بطور مستمر بر آن وارد می شود در طول زمان. این نوع شکست محدود به شیشه و سرامیک می باشد. این نوع شکست ماده در بارگذاری های مداوم و کمتر  رخ می دهد. نیروی لازم برای شکست استاتیک با افزایش مدت زمان بارگذاری کاهش می یابد.…