Preventive Orthodontic Treatment

شامل خدمات دندانپزشکی  درنظرگرفته شده برای جلوگیری از ایجاد یک مال اکلوژن توسط حفظ یکپارچگی سیستم دندانی طی تکامل نرمال می باشد. نمونه  هایی از خدمات فوق عبارتند از:  رستوریشن های دندانی، فضا نگهدار در محل دندان های شیری زود ازدست رفته، و کشیدن دندان های شیری بیش از حد باقیمانده برای اجازه رویش رضایت…

Juvenile Occlusal Equilibrium

زمانی که دندان در دهان ظاهر می شود، با سرعت زیاد رویش می کند تا به سطح اکلوزال برسد و با نیروهای مضغی مواجه شود. به این مرحله از رویش Post-emergence Spurt گفته می شود. از این زمان به بعد  سرعت رویش کند می شود تا زمانی که به سطح اکلوزال دندان های دیگر می…

Functional Side

وقتی فک پایین حرکت لترالی انجام می دهد، سمتی که مندیبل به طرف آن حرکت می کند   Working (Functional) Side نام دارد و به سمت مقابل که به طرف میدلاین حرکت می کند، Non-working (Mediotrusive) Side گفته می شود. در حرکات لترالی، کندیل سمت Working به سمت لترال و کمی خلف حرکت می کند درحالیکه…

Functional Occlusion

وجود شرایط زیر نشانگر اکلوژن فانکشال اپتیمال می باشد که اکلوژنی است که کمترین صدمه را  برای اکثر افراد در زمان طولانی دارد. ۱-وقتی دهان بسته است کندیل ها در با ثبات ترین وضعیت عضلانی اسکلتی خود (موقعیت فوقانی-قدامی) در برابر شیب خلفی برجستگی مفصلی قرار دارند و دیسک به صورت مناسبی بین این دو…

Forced bite

تماس های پیش رس اکلوزالی ممکن است فک پایین را وادار به بسته شدن در موقعیتی به غیر از موقعیت اپتیمال خود نماید. به این وضعیت Forced Bite گفته میشود. چنانچه این تماس ها منجر به حرکت رو به قدام مندیبل شوند، Anterior Forced Bite و اگر منجر به حرکت لترالی مندیبل شوند Lateral Forced…

Fibrous Joint

Joint همان مفصل یا محل اتصال استخوان ها می باشد که به سه صورت اصلی زیر وجود دارد: Fibrous Joint ، Cartilaginous Joint و .Synovial Joint در Fibrous Joint دو استخوان توسط بافت همبندی متراکم به هم متصل می شوند و فضای مفصلی وجود ندارد. هر چند بعضی از Fibrous Joint ها حرکت مختصری دارند…