Rail Mechanism

مکانیسم ریلی با رشد بیشتر قدامی فک پایین نسبت به فک بالا ،اینترکاسپیشن عرض قوس دندانی فک بالا را با فک پایین تطابق می دهد.در این مفهوم، قوس دندانی فک پایین می تواند ریلی در نظر گرفته شود که قوس دندانی فک بالا روی آن حرکت می کند. قاعده ی فک پایین عریض نمی شود،…

Radiopaque

ماده رادیواپک اجازه عبور انرژی رادیاسیون، با تضعیف قابل توجه و یا شدید تابش توسط جذب را می دهد.

تصویر مواد رادیواپک در یک رادیوگرافی در محدوده خاکستری روشن تا کاملا سفید یا روشن قرار می گیرد.

Prostaglandins(PG”s)

یک گروه از Autacoid های قوی هستند که تولید طیف گسترده ای از پاسخ های بدن مانند تغییر نفوذپذیری مویرگی، تغییر تون عضله صاف و تغییر تجمع پلاکتی و عملکرد غدد درون ریز و برون ریز را برعهده دارند. آنها همچنین در روند درد  و التهاب نقش دارند.