Deflective Occlusal Interference

درد عضلانی به عنوان یکی از سمپتوم های شایع مشکلات اکلوزالی، به علت عدم هماهنگی بین اکلوژن و مفاصل تمپورومندیبولار ایجاد می شود. Deflective Occlusal Interferences تماس های اکلوزالی هستند که باعث می شوند مفاصل فک به منظور رسیدن به حداکثر تماس دندانی جا به جا شوند. این تماس ها یکی از منابع مهم درد…

Deviation of Mandible on Opening

به معنی جابجایی طرفی مندیبل نسبت به محور میدساجیتال هنگام باز کردن دهان و بازگشت آن به موقعیت درست در حالت حداکثر باز شدن دهان می باشد. در مقابل این حالت Deflection  مندیبل وجود دارد که جابجایی طرفی مندیبل هنگام باز کردن دهان بدون بازگشت به موقعیت مرکزی در حالت حداکثر باز کردن دهان است.

Deflection (Deflection of mandible on opening)

هرگونه انحراف مندیبل از خط میانی به یکی از طرفین که با باز شدن دهان بیشتر می شود و در حداکثر باز شدگی دهان نیز بر طرف نمی شودDeflection  نامیده می شود. علت آن معمولا محدودیت حرکت در یکی از دو مفصل است. Deflection را باید از Deviation که با ادامه باز شدن دهان برطرف…

Dental Aattractiveness

لبخند جذاب و نمایش مناسب دندان ها برای سلامت روان نیز مهم هستند. تعدادی از اهداف جهت نیل به لبخند جذاب می بایست مد نظر قرار بگیرند. این اهداف شامل تقارن، نظم دندانی، خط لبخند، شکل قوس های دندانی، کانتور لثه ای و کیفیت و شکل مناسب خود دندان ها می باشد.