Interocclusal Clearance

فضای عمودی بین سطح اکلوزال دندانهای ماگزیلا و مندیبل در حالت رست است که لبها به آرامی با هم در تماس هستند و عضلات لب در حالت ریلکس هستند. کاهش ارتفاع صورت به علت overclosure منجر به ایجاد eversion لب و شیارهای لبیومنتال عمیق می گردد. افزایش این فضا باعث گاز گرفتن گونه، افزایش مشکلات…

Indirect bonding

تکنیکهای متعددی برای باندینگ غیرمستقیم وجود دارد. در بعضی از آنها براکتها با یک ماده موقت به کست بیمار چسبانده می شود و با تری خاصی که براکتها در آن قرار دارد به داخل دهان منتقل می شود و بعد از آن به طور همزمان با رزین  Bis-GMAباند می شود. در اکثر تکنیکهای رایج، کامپوزیت…

Peer assessment rating(PAR) index

این شاخص توسط Richmond در سال ۱۹۹۲ ارائه شد و برای ارزیابی نتیجه درمان به کار می رود که شامل بررسی کرادینگ، اوربایت، اورجت، اکلوژن خلفی (عرضی، قدامی-خلفی و عمودی) و centric line است. امتیاز نهایی تخمین میزان انحراف از اکلوژن و الاینمت نهایی است. امتیاز قبل و پس از درمان نشاندهنده میزان بهبودی و…

Irregularity index

ارزیابی بی نظمی دندانهای انسیزور معمولا با این شاخص که توسط Robert Little ارائه شده است سنجیده می شوند که کل فاصله لبیولینگوالی نقطه تماس انسیزورها تا نقطه تماس ایده آل به میلی متر که باید وجود داشته باشد از مزیال کانین تا مزیال کانین سمت مقابل را شامل می گردد. عدد صفر الاینمت ایده…

Index of orthodontic treatment need(IOTN)

شاخص IOTN شاخصی برای تعیین نیاز به درمان است که دارای یک جز سلامتی دندانی است که به بررسی اکلوژن و alignment دندانها می پردازد و یک جز زیبایی دارد که از مقایسه ظاهر دندانها با یک تصویر استاندارد به دست آمده است.ارتباط خوبی بین نیاز به درمان ارزیابی شده توسط دو جز سلامتی دندان…

Adaptation

به معنی انطباق است و عبارت از تغییرات تنظیمی پیشرونده در حساسیت که هماهنگ باتحریکات وارده باشد.و در تعریفی دیگر

به نشاندن وتطابق یک جزء دستگاه با ساختار دهان و دندان گفته می شود (مثل نشاندن بند بر دندان).

Abrasion

این کلمه از فعل لاتین abradere منشا می گیرد که سایشی را توصیف می کند که در اثر روندهای مکانیکال مانند grinding، خراشیدن یا مالش ایجاد می شود.در دندانپزشکی این روند از دست رفتن غیر نرمال سطح دندانی در اثر نیروهای اصطکاکی بین دندان و اجسام خارجی یا نیروهای اصطکاکی بین دندان های در تماس…

Esthetic line of Ricketts

این خط که توسطR.M. Ricketts برای ارزیابی میزان برجستگی لب ها معرفی شده است، از Pn تا Pog بافت نرم کشیده می شود. عموما نقطه Ls 4 میلیمتر در پشت این خط و نقطه Li حدودا ۲ میلیمتر پشت این خط قرار دارد. ریکتز تاکید کرد که گوناگونی قابل توجهی از نظر سن و جنس…