Young’s modulus (E)/ Modulus of elasticity

شیب قسمت مستقیم از نمودار تنش-کرنش معیاری از مدول الاستیسیته ارائه میدهدو اینگونه تعریف می شود:تعیین مدول الاستیسیته، تنش / کرنش استحکام یک ماده  و نه خاصیت ارتجاعی ماده را نشان می دهد. شیب زیاد نمودار ریجید بودن ماده و شیب کم الاستیسیته بیشتر را نشان می دهد.

Z-line

خطی که پوگونیون بافت نرم (برجسته ترین نقطه بافت نرم چانه) را به برجسته ترین نقطه لبها وصل می کند و از این لحاظ شبیه H line  می باشد. از این خط جهت ارزیابی موقعیت لبها استفاده می شود.

Z Spring/Double cantilever spring

از اجزای فعال پلاک متحرک ارتودونسی که بخصوص در بیماران دارای رتروژن ثنایاها هنگامی که فضا برای عملکرد اسپرینگ تکی اهرمی  کم میباشد استفاده میگردد.این فنر باید دارای طول کافی باشد تا دچار  stiffness نشود.فنر باید عمود برسطح پالاتال دندان باشد  در غیر اینصورت تمایل به حرکت انسیزالی داشته و دندان را اینترود میکنداین فنر…

Isometric Contraction

اگر عضله در طی فعال شدن قادر به جابجا شدن نباشد، فعالیت انقباضی خود را با افزایش نیرو بدون کاهش طول خود نشان خواهد داد. این نوع انقباض، انقباض ایزومتریک نامیده می شود که به معنای طول مشابه است. این حالت زمانی رخ می دهد که فرد تلاش می کند شیئی را بردارد که سنگسن…

Interproximal Reduction of Enamel(Stripping)

کاهش عرض مزیودیستالی دندان به کمک حذف مینای بین دندانی. مینای بین دندانی می تواند با کمک نوارهای ساینده با حرکت دست، نوارهای ساینده که توسط دستگاه به حرکت در می آید، دیسک های ساینده ای که روی هندپیس سوار می شوند یا به کمک فرز های فیشور کاملا Taper با حداقل خشونت سطحی برداشته…

Interposition of the tongue

در بررسی های آزمایشگاهی، افرادی که نوک زبانشان را در طی بلع قدامی قرار می دهند نیروی بیشتری به دندانها ندارند. قراردهی قدامی و لترالی زبان بین دندانها در حالت رست از علل اپن بایت محسوب می گردد.افراد با اپن بایت قدامی هنگام بلع زبان را بین دندانهای قدامی قرار می دهند.پروتروژن نوک زبان در…

Interocclusal splint

این اپلاینسها معمولا یک وسیله متحرک از جنس رزین آکریلی سخت و گاهی نرم هستندکه بین دندانهای دو فک قرار میگیرند. این اپلاینسها با تغییر شرایط اکلوزالی، تغییر موقعیت کندیلی، افزایش بعد عمودی، افزایش آگاهی شناختی، اثرplacebo ، افزایش ورودی های محیطی به سیستم عصبی مرکزی و نهایتا اثر بازگشت به میانگین باعث کاهش درد…