مدلسازی Kesling یا diagnostic setup که در سال ۱۹۵۶ توسط Kesling ارائه شد روشی لابراتواری برای تشخیص و بررسی نحوه management مشکلات اختلال اندازه دندانهاست.  در این روش دندانها از یک کست دوبلیکیت شده بریده می شوند و سپس دندانها مجددا در موقعیت صحیح در محدوده استخوان آلوئول مرتب می شوند تا اکلوژن نهایی بر…

Force (Action & Reaction)

هرگاه پلاکی متحرک که جهت رفع کراس بایت قدامی فک بالا در یک بیمار طراحی شده به کمک فنرنیرویی به ثنایا وارد کند، یرویی به همان میزان از سوی دندان مذکور به پلاک وارد می شود.(برابری این دو نیرو به واسطه قانون سوم نیوتن می باشد) نیروی اول را نیروی عامل و نیروی دوم را…

Force Composition

ترکیب نیروها به این معنا که اگر بتوانیم بجای دو یا چند بردار نیرو و با حفظ آثارشان از یک بردار نیرو استفاده نمائیم (آنرا بردار برآیند) می نامند. هرگاه دو نیرو دارای نقطه اثر مشترکی باشند، می توان آن دو بردار را دوضلع جانبی یک متوازی الاضلاع در نظر گرفت که قطر آن، بردار…

Force decomposition

همانطور که گاهی قصد داریم، برآیند اثر دو یا چند نیرو را برجسمی بدانیم، گاهی می خواهیم یک نیرو را به اجزایی تفکیک نمائیم تا آثار آنرا در جهات مختلف بسنجیم. در این حالت هر بردار نیرو را می توان به عنوان قطر یک متوازی الضلاع در نمظر گرفت که اضلاع آن در بردارهای نیرویی…

Force

یک کمییت برداری است و عبارت از کنش یک جسم بر جسم دیگراست. نیرو می تواند عامل به حرکت در آمدن،  باز ایستادن یا تغییر شکل جسم گردد بدلیل ماهیت برداری، نیرو را توسط مقدار، نقطه اثر، امتداد، خط اثر، sense معرفی می کنیم  بزرگی بردار رسم شده، نشاگر مقدار(Magnitude)، خطی که این بردار روی…

Law of Transmissibility

قانون انتقال پذیری بردارهای نیرو در امتداد خط اثرشان باشد. براساس این قانون، بردارهای نیرو را می توان بدون تغییر در آثارشان در امتداد خط اثرشان حرکت داده، لازم به ذکر است هرگونه حرکتی که موجب فاصله گرفتن بردار نیرو از خط اثرش باشد موجب تغییر در آثار آن شده و تحت روش خاصی میسر…