Ostectomy

به پروسه جراحی برداشت و حذف استخوان گفته می شود. در دندان پزشکی به حذف بافت استخوانی احاطه کننده دندان می گویند. در شکل روبرو دو نوع استکتومی در فک پایین ملاحظه می شود. در شکل بالا تکه ای از استخوان فک پایین در ناحیه ثنایای میانی به همراه دندان برداشته می شود و اجازه…

Osteotomy

به جراحی استخوان به منظور کوتاه تر کردن یا بلند تر کردن یا جهت دهی مجدد استخوان Osteotomy می گویند. در واقع تفاوت آن با استکتومی در این است که در آن جراحی یک قطعه از استخوان به صورت کامل حذف می شود ولی در استئوتومی این اتفاق نمی افتد. از جمله استئوتومی های رایج…

Orthognathic Surgery

به جراحی به منظورتغییر موقعیت  فک ها یا بهبود روابط دندانی و فکی Orthognathic Surgery گفته می شود. این جراحی در قرن بیستم شاهد پیشرفت های متعددی بوده است. نمودار روبرو نشان دهنده حدود و مرزهای انواع درمان های ارتودنسی می باشد. دایره داخلی حدود انجام درمان ارتودنسی، دایره وسط حدود درمان های تغییر دهنده…

Open fracture

یک شکستگی باز یا Compound به نوعی از شکستگی گفته می شود  که یک شکاف در پوست و یا مخاط باعث ارتباط محیط بیرون با استخوان شکسته می گردد. بیشتر اوقات این شکستگی به دنبال پاره شدن پوست یا مخاط توسط استخوان شکسته ایجاد می شود. این شکستگی درمانی متفاوت از یک شکستگی ساده یا…

One Piece Maxillary Osteotomy

جراحی فک بالا به صورت یک قسمتی می باشد. بسته به نوع نقص فکی بیمار می توان فک بالا را به صورت یک واحد حرکت داد یا با ایجاد برش هایی آن را چند تکه کرد و در موقعیت مناسب قرار داد. در جراحی یک قسمتی کل فک بالا به صورت یک واحد جابجا می…

Model Surgery

نوعی از پیش بینی نتایج حاصل از جراحی به کمک کست های دندانی است. میزان پیچیدگی کار بستگی به نوع جراحی و میزان جابجایی مورد نیاز برای رسیدن به اکلوژن مطلوب دارد. به طور معمول این امر بعد از آماده سازی ارتودنتیک بیمار برای عمل ولی قبل از انجام جراحی صورت می گیرد تا نیازی…

One-Jaw Surgery

به معنای اصلاح روابط فکی با انجام جراحی تنها روی یک فک می باشد. جایگذاری و تغییر موقعیت یک فک عمدتا روابط کلاس دو یا سه ی دندانی را بهبود می بخشد. جابجایی هر دو فک  به کمک جراحی می تواند زمینه بهبود بیشتر زیبایی را فراهم کند ولی ریسک بیشتر و هزینه های بیشتری…

Mental Symphysis

در محل اتصال دو  نیمه فک پایین در دوران جنینی، بخش فیبری-غضروفی وجود دارد که در طی سال اول به هم پیوسته و استخوانی می شود. بعد از سن یک سالگی این مفصل تقریبا از بین می رود و دیگر مفصل محسوب نمی شود زیرا غضروفی در محل باقی نمی ماند.

Meniscus

دیسک مفصلی  در مجموعه فک و صورت بین کندیل و گلنویید فوسا (حفره ی مفصلی) قرار گرفته است و یک بافت همبندی فیبروز ضخیم است که هیچ بافت خونی و عصبی ندارد. این ویژگی باعث می شود تا دیسک بتواند نیروهای سنگین را بدون ایجاد درد تحمل کند. .هدف دیسک جدا کردن و نگهداری و…

Antegonial Notch

فرورفتگی یا تقعری است که عموما در محل اتصال بین راموس و تنه استخوان فک پایین، نزدیک لبه ی قدامی اتصال عضله ماستر دیده می شود.

در ارزیابی سفالومتری فرونتال در دیاگرام Mesh و آنالیز Ricketts تحت عنوان Antegonion (Ag) ، نقطه ای در حاشیه پایینی کناری فرورفتگی آنته گونیال تعریف می شود.