Mesiodens Supernumerary (Preventing Eruption)

چنانچه رویش ثنایای سنترال یک سمت بیش از شش ماه نسبت به سنترال سمت مقابل به تعویق افتد، تهیه رادیوگرافی ضروری خواهد بود. شایع ترین علت تاخیر در رویش وجود دندان اضافی می باشد که ممکن است مزیودنس در قدام و وسط فک بالا و یا دندان های اضافی تکمه ای شکل باشند. در ۶۸%…

Lip Trap

در Lip Trap  ثنایا های فک بالا روی لب پایین قرار می گیرند. Lip Trap می تواند سبب جابجایی دندان ها (پروکلینیشن ثنایاهای بالا و رتروکلینیشن ثنایا های پایین) شود و اغلب علامتی برای دیسکرپانسی اسکلتال می باشد. درمان زود هنگام جهت ممانعت از ایجاد صدمه به ثنایا های بالا ضروی است اما باید دقت…

Lateral Incisor Moved into Central Incisor Position

در موارد از دست رفتن دندان سانترال، تلاش برای حرکت دادن ثنایای لترال به محل سانترال مقدور بوده و در موارد از دست رفتن زودرس فضا و یا وجود اورجت که نیازمند عقب بردن دندانی است مفید می باشد. مشکلات مربوط به این روش شامل Emergence Profile دندان لترال می باشد که به ویژه در…

Large Upper Central Incisor (Megadont Tooth)

دندان های ثنایای سنترال بسیار بزرگ به علت اندازه شان مشکلات اکلوزال و بی نظمی دندانی ایجاد می کنند و ممکن است در رویش لترال ها تداخل ایجاد کنند. این دندان ها اغلب دچار نهفتگی یا چرخش بوده و یا در محل نامناسب هستند.  چنانچه در رادیوگرافی، وضعیت ریشه، پالپ و عرض مینا اجازه دهد…

Growth Pattern, Growth Rate, Growth Regulating Mechanism

به طور کلی رشد به معنای افزایش در تعداد، اندازه و یا پیچیدگی یک سیستم است. رشد کمپلکس کرانیوفاسیال شامل چهار زیر جز؛ می باشد: مکانیسم رشد (Growth Mechanism)= استخوان جدید چگونه تشکیل می شود الگوی رشدی (Growth Pattern) = تغییر در اندازه و شکل استخوان ها سرعت رشد (Growth Rate)= سرعت تشکیل استخوان ها…

Gingival Loss (Related with Deep Bite)

در دیپ بایت های عمیق و کامل احتمال صدمه به بافت نرم وجود دارد. چنانچه بهداشت بیمار ضعیف باشد و یا تروما به لثه پالاتال وارد شود، التهاب ایجاد می شود. این التهاب با ترومای ناشی از بایت بر لثه پالاتال تشدید می شود و می تواند منجر به تورم، صدمات اسپیرال و از دست…

Dental Attractiveness, goals in aiming for

لبخند جذاب و نمایش مناسب دندان ها برای سلامت روان نیز مهم هستند. تعدادی از اهداف جهت نیل به لبخند جذاب می بایست مد نظر قرار بگیرند. این اهداف شامل تقارن، نظم دندانی، خط لبخند، شکل قوس های دندانی، کانتور لثه ای و کیفیت و شکل مناسب خود دندان ها می باشد.

Cybernetic Model of Growth Regulation

تا کنون تئوری های متعددی در مورد عوامل کنترل کننده رشد کرانیو فاسیال مطرح شده اند. مطالعات Petrovic و همکارانش در سال ۱۹۹۰ منجر به تکامل Cybernetic Model of Growth Regulation  شد. این مدل بیان می کند که تعامل گروهی از تغییرات سببی و مکانیسم های فیدبک، تعیین کننده رشد اجزای مختلف کمپلکس کرانیوفاسیال است.

Anterior Crossbite (Causing Forward Displacement of the Lower Central Incisor)

کراس بایت قدامی نیاز به درمان زود هنگام دارد. در غیر اینصورت احتمال بروز مشکلات پریودنتال، جاجایی ثنایاهای پایین به  سمت جلو، Fenestration استخوان لبیال پایین به علت این جابجایی و نیز سایش دندانی وجود دارد.

استفاده از بایت پلیت در اپلاینس به منظور بازکردن بایت و عدم حرکت جبرانی دندان مقابل توصیه می شود.