Anchorage Preparation

هرگاه مجموعه دندانهای عقبی برای افزایش مقاومت نسبت به حرکت رو به جلو به سمت عقب خم شوند.

این افزایش مقاومت در برابر حرکت به سمت جلو،وقتی قرار است به عنوان واحد مقاومت در برابر حرکت دندانهای جلویی به سمت عقب در نظر گرفته شود،مورد نیاز است.

Minimum Anchorage

شرایطی که در آن هدفهای درمانی ایجاب می کند، بخش قابل توجهی از انکوریج از دست برود. در چنین شرایطی فضای حاصل از خارج نمودن دندان در قوس دندانی حداکثر تا یک سوم توسط حرکت دندانهای جلویی به سمت عقب بسته می شود و بقیه این فضا با حرکت دندانها به سمت جلو بسته می…