Appliance Therapy and Behavioral Management

مدیریت رفتاری در تمام انواع اپلاینس تراپی، به ویژه درمان با وسایل متحرک مهم است. چنانچه به علت عدم همکاری بیمار مجبور به قطع درمان باشیم شانس درمان بیمار در آینده با سایر دستگاه های متحرک و یا با کشیدن دندان هنوز وجود دارد. لذا در مورد کودکان مقاوم مهم است که درمان سریع تر…

Anterior Occlusal Radiograph

رادیوگرافی اکلوزال قدامی و OPG رادیوگرافی های انتخابی برای معاینات ارتودنتیک هستند. ترکیب OPG اخذ شده با پارالاکس عمودی و رادیوگرافی اکلوزال قدامی به تعیین موقعیت دندان نیش فک بالا در سه پلن فضا کمک می کند. برای نیل به این هدف، OPG در پلن افقی فیکس می شود و سپس رادیوگرافی اکلوزال قدامی با…

Secondary Cartilage

غضروف ثانویه در دوره جنینی دیرتر از غضروف اولیه تشکیل می شود و مستقل از اسکلت غضروفی اولیه است.  این غضروف برخلاف غضروف های اولیه کندروکرانیوم و یا اپی فیز استخوان های دراز دارای منشأ اندوکندرال نمی باشد و محصول کندروژنز پریوستئال است. بنابراین به آن غضروف ثانویه گفته می شود. تکثیر سلولی در آن…

Meckel’s Cartilage

غضروف مکل از قوس اول حلقی مشتق شده و فرم آن در ششمین هفته جنینی تکمیل می شود. قبلا تصور می شد که این غضروف مرکز رشدی مندیبل می باشد اما در واقع مندیبل به طریقه استخوانی شدن داخل غشائی  و در پی متراکم شدن بافت مزانشیم در اطراف غضروف مکل شروع به فرم گرفتن…

Hyaline Cartilage

علت این نام گذاری این است که این نوع غضروف در حالت تازه و بدون رنگ آمیزی به رنگ سفید مایل به آبی و شفاف می باشد.  این غضروف بسیار محکم و درعین حال انعطاف پذیر است. بافت این غضروف حاوی سلول های کندروسیت است که در لاکوناهای پر از مایع و با فواصل زیاد…

Fibrocartilage

غضروف فیبرو یا رشته‌ای، نوعی غضروف است که  ماتریکس  آن  متشکل از مقدار فراوانی باندل های ضخیم و فشرده ی الیاف کلاژن نوع I  می باشد که به طور موازی قرار گرفته اند. سلول های غضروفی همراه با ماتریکس بسیار محدودی در اطراف خود در بین این الیاف دیف شده اند؛ به همین دلیل نیز…

Elastic Cartilage

غضروف الاستیک یا ارتجاعی نوعی از غضروف می باشد که ماتریکس آن علاوه بر رشته های کلاژن نوع II حاوی شبکه ی در هم پیچیده ای از رشته های الاستیک ظریف نیز می باشد و به همین دلیل بسیار انعطاف پذیرتر از غضروف شفاف است و رنگ مایل به زرد دارد. این نوع غضروف در…

Cleidocranial Dysplasia

عبارت ﮐﻠﯿﺪوﮐﺮاﻧﯿﺎل دﯾﺴﭙﻼزی از سه جز: Cleido به معنای ترقوه، Cranial به معنای سر و Dysplasia به معنای نقص در شکل گیری ساخته شده است. ﮐﻠﯿﺪوﮐﺮاﻧﯿﺎل دﯾﺴﭙﻼزی یک سندرم ﻣـﺎدرزادی ﻧﺎﺷـﯽ از اﺷﮑﺎل در اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎزی اﺳﺖ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮزوم ﻏﺎﻟﺐ و جهش ژن  RunX2 واقع در ﮐﺮوﻣﻮزوم۶p21 اﺳﺖ. ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی…

Cartilaginous Joint

مفصل غضروفی مفصلی است که در آن ماده ی اتصال دهنده بین دو قسمت استخوان از جنس غضروف است. این مفاصل نسبت به مفاصل لیفی تحرک بیشتری دارند، ولی درمقایسه با مفاصل سینوویال از حرکت کمتری برخوردارند. ساختمان یک مفصل غضروفی از غضروف هیالن (شفاف) یا غضروف لیفی همراه با غضروف هیالن تشکیل شده است. دو نوع مفصل غضروفی وجود…