Anchorage (Stationary)

در این نوع انکوریج، حرکت بادیلی دندان های واحد انکوریج در برابر حرکت تیپینگ دندان های واحد حرکت قرار می گیرد. در بیماری که دندان های پره مولر اول را کشیده و قرار است شش دندان قدامی در برابر دندان های پره مولر دوم و مولر اول حرکت کنند، چنانچه دندان های قدامی با تیپینگ…

Anchorage (Reinforced)

در این نوع انکوریج، تقویت انکوریج  با افزایش سطح PDL دندان های واحد انکوریج از طریق اضافه کردن دندان های دیگر و یا انکوریج خارج دهانی به این واحد صورت می گیرد. در بیماری که دندان های پره مولر اول را کشیده و قرار است شش دندان قدامی در برابر دندان های پره مولر دوم…

Anchorage (Cortical)

مبنای این نوع انکوریج توجه با این مساله است که حرکت دندان در استخوان کورتیکال کندتر از استخوان اسفنجی می باشد.  بعضا پیشنهاد شده است که جهت تقویت انکوریج خلفی، تورک باکال روی ریشه دندان های خلفی قرار گیرد تا با فشردن آن ها به تابل باکال حرکت آن ها کند شود. حرکت دندان به…

Adult Swallowing Pattern

به طور کلی بلوغ فانکشن دهان از قدام به خلف صورت می گیرد. آخرین و متکامل ترین مرحله از مراحل بلع،  ایجاد الگوی بلع بالغین می باشد که شامل خاتمه فعالیت لب ها، قرار گیری نوک زبان روی الوئول پشت ثنایای بالا و اکلود شدن دندانهای خلفی می باشد. لازم به ذکر است که این…

Adult Chewing Pattern

الگوی جویدن در بالغین کاملا متفاوت از کودکان است. بالغین به هنگام جویدن دهانشان را مستقیم باز می کنند و سپس فک را به طرفین حرکت داده و نهایتا دهان را می بندند تا دندان ها به تماس برسند. کودکان بر خلاف بالغین، از همان ابتدا فک را به یکی از طرفین باز می کنند.…

Active Tie Back

یک روش موثر و بسیار قابل اعتماد بستن فضا در تکنیک MBT استفاده از  Active Tie Back می باشد که به دو صورت انجام می شود: در نوع اول (شکل بالا) الاستیک در هوک تیوب مولر انداخته می شد و سیم لیگاچور از الاستیک به هوک آرچ وایر اصلی بسته می شود. در نوع دوم…

Active Stabilization

فشار در حالت استراحت لب و زبان و گونه اغلب در تعادل کامل قرار ندارند. به عنوان مثال در قدام مندیبل نیروی زبان بیشتر از نیروی لب است و برعکس در ناحیه ثنایای فک بالا فشار لب بیشتر است و لذا انتظار می رود به علت عدم تعادل نیروها، دندان ها در این محل ها…

Active Retainer

گاهی اوقات ریلپس یا ادامه رشد سبب می شود در دوره ی ریتنشن نیاز به مقداری حرکت دندانی باشد. این امر اغلب توسط دستگاه متحرکی که بعد از حرکت دادن دندان به عنوان ریتینر عمل خواهد کرد، انجام می شود. ریتینرهای فعال اغلب به صورت Spring Retainer (شکل رو به رو) جهت رفع نامنظمی دندانی…

Acrylic Cap

یکی از اجزای انتخابی در دستگاه های فانکشنال می باشد که لبه اینسیزال و بخشی از سطح لبیال دندان های قدامی مندیبل را می پوشاند.  در صورت اضافه شدن به دستگاه، مانع از پروتروژن دندان های قدامی فک پایین و رویش بیشتر دندان های قدامی فک بالا می شود.

Ackerman Proffit Venn Diagram

آکرمن و پروفیت پنج ویژگی اصلی یک مال اکلوژن را از طریق دیاگرام ون به تصویر کشیده اند. در واقع این دیاگرام نمای تصویری طبقه بندی مال اکلوژن توسط آکرمن و پروفیت است. آن ها یک روش سیستماتیک برای توصیف مال اکلوژن ارائه دادند که بر ضعف های طبقه بندی انگل چیره شده است. این…