Condylysis

کندیلایزیس به معنای تحلیل ایدیوپاتیک کندیل می باشد که با نسبت ۹ به ۱ زنان را بیشتر از مردان درگیر می کند و اغلب در زیر ۱۶ سالگی رخ می دهد. کندیلوزیس بیماری ای با ماهیت جداگانه از سایر موارد پاتولوژیک مفصلی مانند آرتریت می باشد. در این حالت تحلیل کندیل سبب کاهش بعد عمودی…

(Glabella(G

از لحاظ آناتومیک یک برجستگی صاف است که در بین قوس های ابرویی قرار گرفته است.

در آنالیز سفالومتری لترال به عنوان برجسته ترین نقطه بر روی کانتور قدامی استخوان فرونتال در پلن میدساجیتال شناخته می شود.در ادامه به گلابلا ی نسج نرم مراجعه نمایید.

(Band (Orthodontic

در ابتدا تنها راه عملي براي قرار دادن اتچمنت هاي ثابت روي دندان‌ ها قرار دادن آن ها روي بند و سپس سمان كردن بند به دندان ‌ها بود. بند هاي اوليه به صورت گيره مانند (Clamp) بودند كه دور دندان با كمك پيچ سفت مي ‌شدند. بعد از آن بند هاي دست‌ساز از جنس…

Crossbite

هر گونه اختلال در رابطه باکولینگوالی یا لبیولینگوالی یک یا چند دندان از یک فک با دندانهای مقابل را می گویند. این مشکل می تواندیک طرفه یا دوطرفه و دندانی یا اسکلتی باشد. همین مسئله در نام گذاری این مشکل در نظر گرفته می شود. فک مقصّر مشخّص می شود، یک طرفه یا دوطرفه بودن…

Active member

به اجزائی از دستگاه های ارتدنسی گفته می شود که مستقیما در حرکت دندان دخیل هستند. در برابر این اجزاء، Reactive member هستند که بخشی از وسایل ارتدنسی هستند که مستقیما با انکوریج و دندان هایی که نقش در حرکت ندارند مرتبط می باشند.