Low Angle” Pateint”

آنها را “Horizontal Patient” یا “Hypodivergent” نیز نامیده می شوند. این گروه از بیماران دارای عموما دارای رشد افقی هستند. زاویه پلن فک پایین افقی و ارتفاع کم بخش تحتانی صورت از دیگر علایم این گروه است. کلاس ۲ و دیپ بایت همراه با برخورد ثنایاهای پایین با لثه فک بالا در این افراد دیده…

Curve of Wilson

در نگاه روبرو ( در مقطع کورونال) وقتی به دندانهای عقبی نگاه می کنیم ، محور طولی دندانهای مولر و پرمولر را به سمت خط وسط متمایل می بینیم. به عبارت دیگر دندانها دچار tip لینگوالی هستند. در واقع از این نما، سطوح اکلوزال دندانها به صورت دوطرفه ، یک منحنی در امتداد باکو-لینگوالی ایجاد…

Anterior Maxillary segmental(subapical)Osteotomy

استئوتومی قطعه ای بخش پیشین فک بالا، معمولا از کانین یک سمت تا کانین سمت مقابل، با حرکت به سمت عقب، بالا، پایین ویا چرخشی انجام می شود. در بیشتر موارد، حرکت بخش پیشین فک بالا در جهت عقب و پایین همزمان با خارج نمودن پرمولر اوّل فک بالا توسط این روش انجام می شود.…

Porter Arch/W-Arch

Appliance ثابت / متحرک شامل یک سیم استینلس استیل با ضخامت ۰٫۰۳۶ اینچ( ۰٫۹ میلی متر) در ناحیه پالاتال که شکل حرف “W” است. این جز در ناحیه مولر اوّل قرار می گیرد. کاربرد این بخش، اصلاح چرخش مولر و یا افزایش بعد عرضی ناحیه مولری می باشد.

Labial Bow

بخشی از یک پلاک متحّرک است که در سطح لبیال دندانهای پیشین فک بالا و پایین قرار داده می شود. جنس آن استینلس استیل است.  ممکن است در دوانتها با عبور از امبرژور اکلوزالی مزیال پرمولر اوّل به داخل آکریل وارد می شوند که باعث گیر مکانیکی آن می شود. البته می توان آن را…

Kobayashi Hook

یک لیگاچور ساخته شده از سیم استینلس استیل Anneal شده به ضخامت ۱۲ یا ۱۴ هزارم اینچ می باشد. بازوها به شکلی جوش داده شده است که به شکل یک قّلّاب در آمده است و براحتی می تواند دور یک براکت بسته شود. این قلّاب محل اتّصال الاستیک ها می باشد.