Counterclockwise Rotation of Mandible

آنرا Forward Rotation ویا Anterior Rotation نیز می نامند. عبارت از چرخشی در فک پایین است که منجر به بسته شدن دهان می شود. در حالی که بیمار به سمت راست نگاه می کند، چرخشی Counterclockwise است. علت ایجاد آن رشد بیشتر بخش عقبی نسبت به بخش پیشین است. این چرخش منجر به کاهش نسبی…

Clockwise Rotation of Mandible

آنرا Backward Rotation و یا  Posterior Rotation نیز می نامند. جابجایی فک پایین در جهت باز شدن دهان است. وقتی صورت بیمار به سمت راست نپاه می کند، در جهت عقربه های ساعت، که به علّت رشد افزوده عمودی بخش عقبی فک پایین است. این چرخش می تواند متعاقب درمان ارتدنسی نیز ایجاد شود،هنگامی که…

Mandibular Rotation

برای اینکه یک تصور صحیح از چرخش فک پایین پیدا کنیم، باید بدانیم استخوان فک پایین بخشی است که پیرامون عصب آلوئول تحتانی را فرا گرفته است.بقیه قسمتهای این استخوان شامل زواید فانکشنال مختلف است. اگر ایمپلنت را در قسمتهای مرکزی قرار دهیم خواهیم دید که در اکثر افراد بخش مرکزی فک پایین در طی…

Macroglossia

زبانی که بطور غیر نرمالی بزرگ است. چون بطور مستقیم نمی توان برای زبان اندازه خاصی را عنوان نمود، وجود علایمی نظیر اپن بایت، Spacing بین دندانها و اثر فضای بین دندانی در حاشیه زبان را از علایم آن دانست. ماکروگلوسیا را با پاره ای شرایط پاتولوژیک مانند: سندرم Down، سندرم Beckwith-Wiedemann، میکسدما، Cretinism، ژیگانتیسم می…