Subluxation (of a tooth)

با دو مفهوم بکار می رود: ۱-  نوعی از اسیبهای وارده به پریودونشیوم که اغلب بافت عصبی و خونرسانی پالپ را تهدید میکند و معمولا نتیجه ی ضربه ناگهانی به ساختار ساپورت کننده دندان است.در subluxation  دندان جابجا نشده و نمای رادیوگرافیگ نرمال است و به تستهای حرارتی پاسخ نرمال میدهد.لقی دندان افزایش یافته است…

Air Flow Resistance

روش شایع بررسی غیر مستقیم تنفس دهانی، Air Flow Resistance می باشد.

این روش شامل بررسی فشار آزاد شده در بینی بر اساس مقادیر اندازه گیری شده جریان هوا می باشد.

چنانچه مقاومت بینی زیاد باشد عبور هوا دشوار شده و تنفس از دهان گریز ناپذیر خواهد بود.

 

Anatomically complete template

تمپلیت هایی که برای آنالیز سفالومتری به کار میروند به دو گروه کلی تقسیم می شوند: Schematic Templates مانند تمپلیت Michigan و Burlington Anatomically Complete Templates مانند تمپلیت Broadbent-Bolton و Alabama در تمپلیت های  Anatomically Complete برای هر سن یک تمپلیت جداگانه وجود دارد و لذا برای مقایسه چشمی بیمار با گروه رفرنس بسیار مناسب…

Arkansas Spring

یک فنر قیچی شکل می باشد که تا زیر نقطه ی تماس دندانی گسترش می یابد. این فنر می تواند مولر اول دائمی را به سمت دیستال تیپ نموده و به این ترتیب به رویش مولر اول دچار رویش نابجا (Ectopic Eruption) کمک کند. کمان خلفی به منظور به سمت هم آوردن شاخک های زیر…

ANS- PNS (palatal plane)

از اتصال دو نقطه ANS ( خار قدامی بینی) و PNS ( خار خلفی بینی) در پلن میدساژیتال تشکیل شده است که تحت عنوان پلن پالاتال شناخته می شود.

از پلن پالاتال برای تعیین موقعیت بیس استخوان ماگزیلا در ارزیابی سفالومتری استفاده می شود.

ANS (Anterior Nasal Spine)

انتهای تحتانی بریدگی بینی تبدیل به زائده استخوانی می شود که با زائده استخوانی سمت مقابل خار قدامی بینی را تشکیل می دهد.

در ارزیابی سفالومتری به صورت قدامی ترین نقطه بر روی خار استخوانی بینی قدامی در پلن میدساژیتال تعریف می شود.

در آنتروپولوژی به عنوان Acanthion شناخته می شود.

Angle of Convexity

زاویه تحدب nasion- A- Pog که در آنالیز Downs معرفی شده است، برای اندازه گیری موقعیت قدامی فک بالا  نسبت به پلن فاسیال(N-Pog ) مورد استفاده قرار می گیرد. در آنالیز Ricketts برای اندازه گیری این موقعیت از فاصله میلیمتری نقطه ی A تا پلن فاسیال با نام تحدب در نقطه ی A استفاده می…