Tooth-to-Lip Relationship

در حالت استراحت، دوسوّم سطح لبیال ثنایای فک بالا باید توسط لب بالا پوشیده باشد، بنابراین می توان توقّع دیده شدن ۲-۴ میلیمتر از ثنایاهای میانی قک بالا را داشت. به همین ترتیب در هنگام خنده، توقّع بر اینست که لب بالا تا حد نمایش کل تاج ثنایا بالا رود. این رابطه تا آن حد…

Maxian Elastic Separator

یکی از انواع separator است که به صورت یک نوار الاستیکی می باشد که در دو سمت آن کمی افزایش ضخامت یافته است. به اندازه مورد نظر بریده می شود و در حین استفاده از لبه های ضخیم شده کشیده می شود تا از این طریق ضخامت بخش میانی کاهش و امکان قرار دادن در…