Dynamics

شاخه ای از علم مکانیک است که به بحث اعمال نیرو بر اجسامی می پردازد که با حرکت شتابدار مثبت یا منفی در حال حرکت هستند. این شاخه از علم مکانیک، در ارتدنسی نقش اندکی دارد. (چون شتاب حرکت در ارتدنسی قابل چشم پوشی است.) به دو شاخه تقسیم می شود: Kinematics: شاخه ای از…

Menton/Me

تحتانی ترین نقطه سمفیز فک پایین در پلن میدساجیتال می باشد.   دکتر الهیار گرامی: برای یافتن موقعیت دقیق این لندمارک، مهّم است که تصویر رادیوپرافیک موجود به شیوه ای قرار گیرد/دیده شود که پلن فرانکفورت افقی قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر، چرخش تصویر ما را در تعیین پایین ترین نقطه پچار اشتباه می…