Segmented Arch Techniques

هرگاه به جای استفاده از یک آرک وایر پیوسته که از یک مولر  به مولر دیگر امتداد دارد، از آرک وایر های قطعه ای استفاده کند و در آن دندانهای پیشین در حکم یک دندان بزرگ و دندانهای پسین نیز در حکم دو دندان بزرگ ( یک در سمت چپ و دیگری در سمت راست) در نظر…

Cantilever Spring

در عمل عبارت است از هر قطعه سیمی که از یک سو کاملا در تیوب یا براکتی قرار گرفته و از سوی دیگر به کمک یک تماس نقطه ای به واحد دیگری تماس دارد. مزیّت آن ایجاد سیستم نیروی معیّن لستاتیکی است. در این صورت محاسبه لازم برای یافتن میزان نیرو و گشتاور در سیستم…

Cantilever Mechanics

مکانوتراپی های ارتدنسی که با استفاده از فنر های Centilever سیستم نیروی مناسب برای ایجاد نوع خاصّی از حرکات ارتدنسی را فراهم می نماید. در این مکانیک ها تماس کامل سیم با شیار براکت/تیوب در یک انتها و تماس نقطه ای در انتهای دیگر ایجاد می شود. از اینطریق شاهد ایجاد یک سیستم نیروی معیّن…